Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.
I. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 858 238 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej ;
1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 1 708 238 zł pomoc finansowa z Samorządowego Województwa Mazowieckiego przeznaczona na finansowanie zadania pn. Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budowa ul. Głównej w Markach, ( 600.60014.6300)
2) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92116 biblioteki zwiększenie o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań biblioteki powiatowej (921.92116.2330)

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 7 818 238 zł w następujących pozycjach :
1) dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014 o kwotę 7 258 238 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych.
- zwiększenie nakładów o kwotę 1 708 238 zł na zadanie pn. Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budowa ul. Głównej w Markach, pow. wołomiński, zwiększenie nakładów wynika z podpisanej umowy z Marszałkiem i pozwoli na ogłoszenie przetargu na pełen zakres zadania(600.60014.6050 )
- zwiększenie nakładów o kwotę 300 000 zł na zadanie pn. Projekt i budowa chodnika Klembów- Sitki gm. Klembów pozwoli na realizację większego zakresu zadania
(600.60014.6050 )
- zwiększenie nakładów o 2 200 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Gminie Marki na realizację zadania Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Kościuszki
(600.60014.6610 )
- zwiększenie nakładów o kwotę 80 000 zł na zadanie pn. Projekt i budowa chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka, zwiększenie nakładów pozwoli na podpisanie umowy na realizację zadania (600.60014.6050 )
- wprowadzenie nowego zadania pn. Przebudowa ul Wiejskiej w Tłuszczu z kwotą 1 581 600 zł posiadana dokumentacja pozwala na rozpoczęcie zadania Burmistrz Miasta Tłuszcz deklaruje wsparcie finansowe dla realizacji zadania
(600.60014.6050 )
- wprowadzenie nowego zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej ul. Załuskiego w Kobyłce z kwotą 98 400 zł pozwoli na ostateczne rozliczenie prac z 2017 r.
(600.60014.6050 )
- wprowadzenie nowego zadania pn. Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiźnie, gm. Wołomin z kwotą 120 000 zł pozwoli na przygotowanie dokumentacji oraz budowę sygnalizacji w roku 2018 (600.60014.6050 )
- wprowadzenie nowego zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin ( ul Leśna i Mokra ) – Mokre- Łosie, gm. Radzymin z kwotą 70 000 zł zadanie powstaje poprzez połączenie 2-ch zadań co pozwoli na sprawne przygotowanie dokumentacji (600.60014.6050)
- wprowadzenie nowego zadania pn. Dotacja dla Gminy Radzymin. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4303, gm. Radzymin z kwotą 1 100 000 zł , Burmistrz Miasta Radzymin wystąpił o przekazanie zadania oraz środków na jego realizację. (600.60014.6610 )

2 ) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 licea zwiększenie o kwotę 410 000 zł z przeznaczeniem na :
- zwiększenie nakładów o 400 000 zł na zadanie pn. Renowacja zabytkowego budynku LO w Radzyminie pozwoli na realizację większego zakresu prac oraz złożenie wniosku o dofinansowanie zewnętrzne (801.80120.6050),
- zwiększenie nakładów o 10 000 zł na zadnie pn. Zakup gruntu w Radzyminie przy ul Konstytucji 3- Maja na potrzeby LO Radzymin wynika z zabezpieczenia środków na opłaty notarialne (801.80120.6050 ),
3) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności biblioteki powiatowej,

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 370 000 zł w dziale 600 Transport i łączność , w tym :
1. zmniejszenie o kwotę 50 000 zł nakładów na zadanie pn. Budowa odwodnienia, chodników, przejść dla pieszych i zatok autobusowych w obszarach zabudowanych w msc. Mokre i Łosie, gm. Radzymin
2. zmniejszenie o kwotę 20 000 zł nakładów na zadanie pn. Projekt techniczny przebudowy i rozbudowy drogi w ciągu drogowym Radzymin- Mokre w msc Łosie, gm. Radzymin,
zadania omówione w pkt 1 i 2 zostają połączone w jedno zadanie.
3. zmniejszenie o kwotę 300 000 zł nakładów na zadanie pn Projekt Techniczny przebudowy ul. Warszawskiej i przemysłowej w Tłuszczu

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 448 238 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2018 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

IV Uaktualnia się tabelę Nr 4 pn. Przychody i rozchody w roku 2018 i zwiększa się przychody o kwotę 5 590 000 zł w tym :
1. kwotę emisji obligacji powiatowych zwiększa się o 4 000 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych. Zawarta z agentem emisji obligacji umowa pozwala na przesunięcie niewyemitowanych serii z roku 2017 na rok 2018. Nie zmienia się data wykupu przesuwanych serii ani ich oprocentowanie, co oznacza, że prognozowane w WPF wskaźniki na lata 2018-2030 pozostają bez istotnych zmian.
2. Kwotę wolnych środków o zwiększa się o1 590 000 zł .

V. Uaktualnia się załącznik Nr 1 Dotacje udzielane w 2018 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.02.2018 r., godz. 10.03
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.02.2018 r., godz. 10.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.02.2018 r., godz. 10.03Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1469 razy.