Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLV – 515/2018

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI – 339/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
UCHWAŁA NR XLV – 515/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 lutego 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI – 339/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu


Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn.zm.), art. 2 pkt 5 , art. 32 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238 z późn.zm.) oraz art. 89 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XXXVI – 339/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu wprowadza się następujące zmiany :
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Powiat Wołomiński wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 37 000 (trzydzieści siedem tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 37 000 000,00 zł (trzydzieści siedem milionów złotych).
2. Obligacje zostaną wyemitowane w latach 2017-2018, w tym:
1) w roku 2017 kwota emisji wyniesie 13 000 000 zł (trzynaście milionów);
2) w roku 2018 kwota emisji wyniesie 24 000 000 zł(dwadzieścia cztery miliony);
3. Obligacje wyemitowane zostaną w 2017 roku w 9 (dziewięciu)
seriach:
1) seria A17 na kwotę 1 000 000,00 zł;
2) seria B17 na kwotę 1 000 000,00 zł;
3) seria C17 na kwotę 1 000 000,00 zł;
4) seria D17 na kwotę 1 000 000,00 zł;
5) seria E17 na kwotę 1 000 000,00 zł;
6) seria F17 na kwotę 2 000 000,00 zł;
7) seria G17 na kwotę 2 000 000,00 zł;
8) seria H17 na kwotę 2 000 000,00 zł;
9) seria I17 na kwotę 2 000 000,00 zł.
4. Obligacje wyemitowane zostaną w 2018 roku w 14 (czternastu) seriach:
1) seria J17 na kwotę 2 000 000,00 zł;
2) seria K17 na kwotę 2 000 000,00 zł;
3) seria A18 na kwotę 500 000,00 zł;
4) seria B18 na kwotę 1 000 000,00 zł;
5) seria C18 na kwotę 1 000 000,00 zł;
6) seria D18 na kwotę 1 500 000,00 zł;
7) seria E18 na kwotę 2 000 000,00 zł;
8) seria F18 na kwotę 2 000 000,00 zł;
9) seria G18 na kwotę 2 000 000,00 zł;
10) seria H18 na kwotę 2 000 000,00 zł;
11) seria I18 na kwotę 2 000 000,00 zł;
12) seria J18 na kwotę 2 500 000,00 zł;
13) seria K18 na kwotę 2 000 000,00 zł;
14) seria L18 na kwotę 1 500 000,00 zł.

5. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
6. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie :
„Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanych deficytów budżetowych w latach 2017-2018 związanych z wydatkami majątkowymi, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym:
1. w roku 2017 środki z emisji obligacji będą przeznaczone na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wołomińskiego w kwocie 9 593 652 zł, z tym, że środki z emisji będą wykorzystywane na współfinansowanie wydatków majątkowych Powiatu Wołomińskiego (inwestycje drogowe),
b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 3 406 348 zł,
2. w roku 2018 środki z emisji obligacji będą przeznaczone na :
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wołomińskiego w kwocie 16 158 956 zł, z tym, że środki z emisji będą wykorzystywane na współfinansowanie wydatków majątkowych Powiatu Wołomińskiego (inwestycje drogowe, oświaty i ochrony zdrowia),
b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 7 841 044 zł.”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego Halina Bonecka, data: 27.02.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.02.2018 r., godz. 09.13
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.02.2018 r., godz. 09.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.02.2018 r., godz. 09.13Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2041 razy.