Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLIV - 505/2018

w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych
UCHWAŁA NR XLIV - 505/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych


Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 12 ust. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński powierza Miastu Zielonka zadanie publiczne z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych mające na celu prowadzenie w Klubie „Muminki” zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo oraz umożliwienie tym osobom korzystania z tych zajęć.


§ 2

Na zadanie wymienione w § 1 Powiat Wołomiński przekaże Miastu Zielonka w 2018 roku środki finansowe w wysokości 34 000 zł. (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych) w formie dotacji celowej.


§ 3

Szczegółowe zasady powierzenia zadania określonego w § 1 i przekazania środków, o których mowa w § 2 oraz zasady ich rozliczania określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Miastem Zielonka.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 01.02.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.02.2018 r., godz. 11.57
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.02.2018 r., godz. 11.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.02.2018 r., godz. 11.57Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1897 razy.