Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLIV - 504/2018

w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie zadań polityki prorodzinnej
UCHWAŁA NR XLIV - 504/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie zadań polityki prorodzinnej


Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Powiat Wołomiński udziela w roku 2018 Miastu Zielonka pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl z przeznaczeniem na zadania Miasta dotyczące polityki prorodzinnej.
2. Wartość pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 wyniesie 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).


§ 2

Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej i jej cele oraz zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie zawartej między Powiatem Wołomińskim a Miastem Zielonka.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 01.02.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.02.2018 r., godz. 11.56
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.02.2018 r., godz. 11.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.02.2018 r., godz. 11.56Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1954 razy.