Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVIII-230/05

w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie hipoteką pożyczki zaciąganej przez SZPZOZ w Banku Gospodarstwa Krajowego
Uchwała Nr XXVIII-230/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 lipca 2005 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie hipoteką pożyczki zaciąganej przez SZPZOZ w Banku Gospodarstwa Krajowego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§1

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do ustanowienia hipoteki
na nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr 39250, składającej się z działek : nr 43/4, nr 43/5, nr 43/6, nr 43/6, nr 43/7, nr 43/8, nr 43/9, nr 43/10, nr 43/11, nr 43/12,
nr 43/13, nr 43/14, nr 43/15, oddanej na podstawie aktu notarialnego z dnia 21 października 2004 r. w bezpłatne użytkowanie Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.
2. Hipotekę na działkach określonych w ust. 1 ustanawia się w celu zabezpieczania pożyczki w kwocie 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) wraz
z jej oprocentowaniem, która ma zostać zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w związku z przeprowadzaną restrukturyzacją finansową.
3. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do wystąpienia do użytkownika określonych w ust. 1 nieruchomości w celu uzyskania zgody na obciążenie przedmiotowych nieruchomości hipoteką.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 05.08.2005 r., godz. 11.45
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 05.08.2005 r., godz. 11.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.08.2005 r., godz. 11.45Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2571 razy.