Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLIII - 487/2017

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
UCHWAŁA NR XLIII - 487/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do Uchwały Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok, z późn. zm., wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 274 281 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 202 497 151 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 274 281 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 224 985 814 zł.


§ 3

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. Plan dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2017 polegającej na zwiększeniu planu finansowego w Zespole Szkół w Tłuszczu o kwotę 2 305 zł.


§ 4

Dokonuje się zmiany:
1) Tabeli nr 3 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2017” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne
z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
2) Załącznika Nr 2 pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2017” do uchwały, o której mowa
w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
 • Tabela 1
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Tabela 2
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Tabela 3
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2017
 • Załącznik 1
  Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2017
 • Uzasadnienie

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 21.12.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.12.2017 r., godz. 11.33
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.12.2017 r., godz. 11.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.12.2017 r., godz. 11.33Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2134 razy.