Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na montaż ogrodzenia panelowego w DPS Radzymin

Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 23.11.2017 r., Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
Nr sprawy: SPW.273. … .2017

Zamawiający: Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl
tel.: (22)787-05-20, 787-09-21, 776-19-40

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: „Montaż ogrodzenia panelowego w DPS Radzymin”
2. Kod CPV: 45340000-2.
3. Termin realizacji zamówienia: do 14 grudnia 2017 r.

4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
c) Kosztorys ofertowy;
d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:
„Oferta na …(podać nazwę zamówienia)”;
„Nie otwierać przed … (podać datę i godzinę otwarcia ofert)”.
7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
8. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 23.11.2017 r., Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
9. Termin i miejsce otwarcia ofert: godz. 12.15, 23.11.2017 r., Sala konferencyjna, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.

10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski, inspektor WID.

11. Załączniki:

a) Obmiar – załącznik nr 1;
b) Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
c) Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5.
12. Opis przedmiotu zamówienia.
Roboty remontowe polegają na:
a) Geodezyjne wytyczenie (wznowienie) granicy działki w celu dokładnego montażu ogrodzenia.
b) Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm. Wzdłuż istniejącego ogrodzenia przeznaczonego do rozbiórki znajduje się cienka warstwa asfaltu, który należy usunąć w celu montażu nowego ogrodzenia.
c) Montaż panelu ogrodzeniowego, słupków i podmurówki. Panel ogrodzeniowy w zestawie: 1) Panel ogrodzeniowy 3D ocynkowany, malowany proszkowo; oczko 200x50, drut fi 5 mm. 2) Słupek ocynkowany, obejmy na słupek, łącznik betonowy. 3)Podmurówka prefabrykowana - płyta betonowa. Wysokość ogrodzenia: 1,7 - 1,8 m. Szerokość przęsła: 2,5 m.
d) Rozebranie istniejącego ogrodzenia z przęseł na słupkach stalowych na podmurówce. Uwaga: Rozebrane ogrodzenie należy ułożyć blisko bramy znajdującej się w odległości 50 m przy ul. Waltera. Materiał (stal i pokruszony beton) pozostaje do dyspozycji Zamawiającego.
e) Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów - wycinanie przęseł i słupków ogrodzeniowych.
f) Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych – podmurówki.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 16.11.2017 r., godz. 15.31
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 16.11.2017 r., godz. 15.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.11.2017 r., godz. 15.31Katarzyna RutkowskaEdycja strony
16.11.2017 r., godz. 15.31Katarzyna RutkowskaEdycja strony
16.11.2017 r., godz. 15.31Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 8637 razy.