Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik nr 1

REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów zameldowanych na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku akademickim 2005/2006
Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXVII-225/05
z dnia 28 czerwca 2005 r.
Rady Powiatu Wołomińskiego
REGULAMIN
przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych
dla studentów zameldowanych na terenie Powiatu Wołomińskiego
w roku akademickim 2005/2006Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów, posiadających stałe zameldowanie na terenie Powiatu Wołomińskiego, przyznawanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


I. Postanowienia ogólne


§ 1

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) „obszary zmarginalizowane” – obszary wiejskie (obszary położone poza granicami administracyjnymi miast), miasta do 20 tys. mieszkańców, obszary kwalifikujące się do wsparcia w ramach Działania 3.2 ZPORR, zdegradowane dzielnice miast i obszary powojskowe wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji,
2) „trudna sytuacja materialna” – (definicja sytuacji rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę lub osoby uczące się, nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255) z uwzględnieniem progu dochodu w przeliczeniu na osobę określonym dla danego województwa w Ramowym Planie Realizacji Działania przez Beneficjenta Końcowego/Instytucję Wdrażającą).


§ 2

1. Stypendium w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przyznawane jest studentom w celu wspierania rozwoju edukacyjnego.
2. Stypendia przyznawane są na wniosek studenta przez Powiatową Komisję Stypendialną, zwaną dalej „Komisją” powołaną przy Starostwie Powiatu Wołomińskiego.
3. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Starostę Powiatu Wołomińskiego.
4. Komisję na okres roku akademickiego powołuje Rada Powiatu Wołomińskiego w składzie: 5 przedstawicieli Rady Powiatu Wołomińskiego - po 1 wytypowanym z następujących komisji: Komisja Finansowa, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Komisja Edukacji, Sportu, Kultury i Pamięci Narodowej, Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej oraz 3 przedstawicieli (w tym przewodniczącego) Zarządu Powiatu Wołomińskiego.


II. Zasady i warunki przyznawania stypendiów


§ 3

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci, którzy spełniają następujące kryteria:
1) mieszkają na obszarach zmarginalizowanych oraz posiadają stałe zameldowanie na terenie Powiatu Wołomińskiego,
2) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, których miesięczny dochód w 2004 roku na osobę w rodzinie nie przekroczył progu ustalonego w Ramowym Planie Realizacji Działania dla województwa mazowieckiego,
3) studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym.
2. W przypadku gdy liczba osób spełniających kryteria określone w pkt 1, będzie wyższa niż liczba stypendiów do rozdysponowania w maksymalnej kwocie Powiatowa Komisja Stypendialna może zróżnicować wysokość przyznawanego stypendium z zachowaniem warunku, że pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby:
- o najniższych dochodach w rodzinie z zachowaniem warunku o dochodzie na osobę w rodzinie nie wyższym niż kwota ustalona w Ramowym Planie Realizacji Działania dla województwa mazowieckiego
- poniżej 25 roku życia
- będące studentami pierwszego roku
- którym nie przyznano stypendium z innego źródła
3. Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż od października do lipca danego roku akademickiego.
4. Wypłaty i rozliczenia stypendiów dokonuje Starostwo Powiatu Wołomińskiego.
4a Komisja ma prawo poprosić studenta o złożenie dodatkowego wyjaśnienia dotyczącego trudnej sytuacji materialnej jego rodziny.
5. Stypendia mogą być przekazywane w formie finansowej lub refundacji kosztów świadczeń określonych w Działaniu 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Uzupełnienia ZPORR w części dotyczącej kosztów uczestników projektu.
6. Decyzję o wyborze formy stypendium oraz możliwych do refundacji świadczeń podejmują stypendyści.

III. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych


§ 4

1. Warunkiem ubiegania się przez studenta o przyznanie stypendium jest:
a) złożenie wniosku o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,
b) dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, udokumentowanego odpowiednimi zaświadczeniami o dochodach ,
c) dołączenie potwierdzenia miejsca zameldowania.
d) dołączenie zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na pierwszy rok studiów lub kontynuowaniu studiów w roku akademickim, w którym stypendium ma być udzielone.
2. Wniosek składa się w kancelarii starostwa w terminie ustalonym przez Wydział Edukacji i Kultury.
3. Wydział Edukacji i Kultury sprawdza prawidłowość złożonych wniosków.
4. Komisja rozpatruje wnioski, przyznaje stypendium oraz tworzy listę stypendystów, którą zatwierdza Starosta Powiatu Wołomińskiego,
5. Wydział Edukacji i Kultury zawiadamia studenta o przyznaniu stypendium poprzez dostarczenie zawiadomienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu.
6. Starosta Powiatu Wołomińskiego podpisuje ze studentem Umowę przekazywania stypendium w roku szkolnym 2005/2006, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu.


IV. Wypłata stypendium


§ 5

1. Roczna kwota stypendium nie może przekroczyć kwoty określonej w Ramowym Planie Realizacji Działania dla województwa mazowieckiego,
2. Stypendium wypłacane jest maksymalnie w 10 ratach i proporcjonalnie średnio 200 zł w skali miesiąca.
3. Stypendia zostaną przekazywane w formie finansowej lub refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez studenta związanych z pobieraniem nauki.
4. Decyzję o formie stypendium podejmuje student.
5. Stypendium zostanie wypłacone po uzyskaniu przez Powiat Wołomiński środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.2. Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

V. Postanowienia końcowe


§ 6

1. Stypendysta zawiadamia Starostwo Powiatu Wołomińskiego, w terminie 7 dni o:
1) otrzymaniu urlopu od zajęć w uczelni,
2) skreśleniu z listy studentów,
3) powtarzaniu roku nauki, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych, potwierdzonych dokumentem z uczelni,
4) zaprzestaniu spełniania kryteriów wymienionych w rozdziale II, § 3, pkt 1,
2. W przypadkach określonych w pkt 1 student traci prawo do otrzymywania stypendium.
3. Stypendia wypłacone po wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w pkt 1, podlegają zwrotowi na konto wskazane przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego.
4. Starostwo Powiatu Wołomińskiego prowadzi w trakcie realizacji programu stypendialnego monitoring kontrolny, w losowo wybranych przypadkach kontroli podlegać będzie prawidłowość przyznawania stypendiów, w tym aktualność spełniania warunków uprawniających do otrzymywania stypendium.
5. Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na ten cel w budżecie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego rozwoju Regionalnego (ZPORR).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.07.2005 r., godz. 10.26
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.07.2005 r., godz. 10.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.07.2005 r., godz. 10.26Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2449 razy.