Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVII-221/05

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2005
Uchwała Nr XXVII-221/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 czerwca 2005 r.


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2005

Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), oraz porozumienia z Wojewodą Mazowieckim
w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, porozumienia zawartego z Gminą Klembów w sprawie wspólnego finansowania modernizacji odcinka drogi powiatowej Rasztów – Klembów, porozumień z gminami Tłuszcz i Poświętne w sprawie realizacji programu wczesnej profilaktyki nowotworów piersi u kobiet w wieku 40 lat i powyżej w powiecie wołomińskim – Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Zwiększa się dochody Powiatu o kwotę 1.122.082 zł

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 2710 - 95.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
§ 2120 - 19.466 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
§ 0420 - 1.000.000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
§ 0960 - 5.036 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej
§ 2310 - 2.580 zł

Zmniejsza się dochody Powiatu o kwotę 138.401 zł

Dział 600 Transport łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 6268 - 122.119 zł
§ 6439 - 16.282 zł

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 983.681 zł


§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 1.479.150 zł

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 4210 - 201.000 zł
§ 4270 - 100.000 zł
§ 6052-6 - 48.263 zł
§ 6058-6 - 39.483 zł
§ 6059-6 - 13.322 zł
§ 6050-8 300.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
§ 4010-2 - 16.180 zł
§ 4110-2 - 2.896 zł
§ 4120-2 - 390 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
§ 4210 - 450.000 zł
§ 6050 - 100.000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 4210 - 5.036 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
§ 6050-3 - 200.000 zł
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej
§ 2560 - 2.580 zł

Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 495.469 zł

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 6050-11 - 280.000 zł
§ 6058-5 - 161.602 zł
§ 6059-5 - 53.867 zł

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 983.681 zł


§ 3

1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 dotyczący Planu zadań inwestycyjnych rocznych na 2005 r. i kończonych w roku 2005 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 dotyczący Nakładów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 dotyczący Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 dotyczący Planu na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu występuje do Rady Powiatu o zatwierdzenie zmian w budżecie na rok 2005.

I. Zwiększa się dochody o kwotę 1.122.082 zł z następujących źródeł:
a) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale Drogi powiatowe o kwotę 95.000 zł z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Klembów w sprawie wspólnego finansowania modernizacji drogi powiatowej Nr 28571 Rasztów-Klembów.
b) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 1.019.466 zł w tym
- rozdziale 75011 o kwotę 19.466 zł tytułem uzyskanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań powierzonych (tj. przyjmowanie wniosków paszportowych, wydawania paszportów i zaproszeń dla cudzoziemców)
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 1.000.000 zł z tytułu wyższych niż planowane dochodów z opłaty komunikacyjnej.
c) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.036 zł z tytułu otrzymanych darowizn przeznaczonych na finansowanie uroczystości wręczenia sztandaru Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej.
d) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 2.580 zł tytułem uzyskania dotacji z Gmin Tłuszcz (kwota 1.980 zł) i Poświętne (kwota 600zł) na realizację programu mammograficznego.

II Zmniejsza się dochody w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 138.401 zł w tym:
-zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na realizację projektów modernizacji dróg dofinansowanych z funduszy strukturalnych o kwotę 16.282 zł
-zmniejszenie dotacji z funduszy strukturalnych na realizację w/w projektów o kwotę 122.119 zł
Zmniejszenie wynika z niższego niż planowane kosztu robót.

III Zwiększa się wydatki o kwotę 1.479.150 zł w następujących pozycjach:
a) w dziale 600 Transport i łączność na łączną kwotę 710.068 zł w tym na:
-zakup materiałów na modernizację dróg powiatowych 201.000 zł
-zakup usług remontowych o kwotę 100.000 zł
-finansowanie inwestycji modernizacja drogi Sulejów-Wujówka-Strachówka o kwotę 101.068 zł (§ 6058-6, 6052-6, 6059-6) co wynika z realizacji inwestycji w roku 2005 a nie jak zakładano w latach 2004-2005r.
-finansowanie inwestycji, przebudowa ul.Fabrycznej w Markach o kwotę 300.000zł(§ 6050-8)
b) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 469.466 zł w tym:
-w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na częściowe finansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej o kwotę 19.466 zł
-w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 550.000 zł przeznaczoną na:
-odkupienie druków komunikacyjnych o kwotę 450.000 zł
-na roboty wykończeniowe w budowanym archiwum i pomieszczeniach dla galerii (parter budynku) o kwotę 100.000zł
c)w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.036 zł przeznaczoną na finansowanie uroczystości wręczenia sztandaru Państwowej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej.
d)w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 202.580 zł przeznaczoną na:
-modernizację bloku operacyjnego w SZPZOZ (kwota 200.000 zł)
-realizację programów mamograficznych (kwota 2.580 zł)

IV Zmniejszenie wydatków o kwotę 495.469 zł w następujących pozycjach:
-w zadaniu inwestycyjnym budowa mostu na rzece Rządza w Starym Kraszewie o kwotę 280.000 zł, wykonane są prace zabezpieczające a na dalszą realizację inwestycji przygotowywany jest wniosek do ZPORR-u realizacja inwestycji przesunięta zostaje na rok 2006.
-w zadaniu inwestycyjnym modernizacja drogi powiatowej Nr 28567 Miąse-Kury o kwotę 215.469 zł co jest wynikiem rozstrzygnięcia przetargów na wykonanie inwestycji.

V W załączniku dotyczącym Planu zadań inwestycyjnych rocznych 2005 i kończonych w roku 2005 zmianie ulegają następujące pozycje:
1) w dziale 600 Transport i łączność
a) Modernizacja drogi Miąse-Kury zmniejszenie nakładów o 215.469 zł
b) w zadaniu Modernizacja drogi Sulejów-Wujówka-Strachówka zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę 101.068 zł
2) w dziale 851 Ochrona zdrowia w zadaniu Przebudowa bloku operacyjnego zwiększa się nakłady z budżetu o kwotę 200.000 zł

VI W załączniku nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 zmianom ulegają następujące pozycje:
a) w zadaniu 1.1 Przebudowa ul.Fabrycznej w Markach zwiększa się nakłady z budżetu Powiatu planowane do wykonania w roku 2005 o kwotę 300.000 zł
b) w zadaniu 3 Budowa mostu na rzece Rządza w Starym Kraszewie zmniejsza się nakłady do poniesienia roku 2005 z jednoczesnym ich zwiększeniem w roku 2006, o kwotę 280.000 zł

VII W załączniku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu Spójności (art.124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych) wprowadza się zmiany w projektach:
a)Modernizacja drogi powiatowej Nr 36216 Sulejów-Wujowka-Strachówka zmniejszenie kosztu projektu o kwotę 288.287 zł (dotyczy roku 2004).
b) Modernizacja drogi powiatowej nr 28567 Miąse-Kury zmniejszenie kosztu projektu o kwotę 307.540 zł (dotyczy okresu 2004-2005).

VIII W załączniku Plan na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zwiększa się pozycję Nr 3 Dotacja podmiotowa dla SZPZOZ na realizację programów zdrowotnych (mamografia, białe niedziele) o kwotę 2.580 zł z przeznaczeniem na realizację programu mamograficznego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.07.2005 r., godz. 09.16
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.07.2005 r., godz. 09.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.07.2005 r., godz. 09.16Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4262 razy.