Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie remontu, naprawy nawierzchni asfaltowych w miejscach powstałych spękań, kolein, ubytków i innych zdeformowań na drogach powiatowych nr 4305W i 4322W”. o łącznej powierzchni 1000 m2

Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 13.11.2017 r. do godziny 12.00
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609
REGON: 013269344
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl
tel.: (22)787-05-20, 787-09-21, 776-19-40
fax: (22) 787-05-20

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:
„Wykonanie remontu, naprawy nawierzchni asfaltowych w miejscach powstałych spękań, kolein, ubytków i innych zdeformowań na drogach powiatowych nr 4305W i 4322W”. o łącznej powierzchni 1000 m2


Opis zamówienia wymagania Zamawiającego:

Remont polega na wykonaniu frezowania zużytych miejsc nawierzchni asfaltowej i wykonanie w ich miejsce nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej dla KR 3-4 w dwóch warstwach według opisu. Zamawiający wymaga wykonania nowej warstwy nawierzchni asfaltowej mechanicznie, ręczne układanie dopuszcza się tylko w miejscach niedostępnych, przy urządzeniach usytuowanych w miejscu napraw oraz gdzie szerokość układanej warstwy jest mniejsza niż jeden metr.
Wykonanie frezowania uszkodzonego fragmentu nawierzchni, oczyszczenie miejsc po rozebranej nawierzchni, wykonanie skropienia emulsją przed wykonaniem każdej warstwy nawierzchni, w miejscach gdzie zachodzi potrzeba wykonania nowej nawierzchni o grubości więcej niż 9 cm przed wykonaniem nowej warstwy nawierzchni należy wyrównać podłoże masą bitumiczną AC 16W, ułożenie dolnej warstwy nawierzchni z masy bitumicznej wiążącej (symbol AC 16W) o grubości nie mniej niż 5 cm, ułożenie górnej warstwy nawierzchni warstwy ścieralnej o grubości nie miej niż 4cm (symbol AC 11S). Grubość warstw musi zapewnić wyrównanie ubytków do poziomu przyległej nawierzchni. Miejsce łączenia nawierzchni bitumicznej należy uszczelnić masą zalewową. Do uszczelniania „na gorąco” szczelin w nawierzchniach bitumicznych należy stosować masy zalewowe - asfaltowe z dodatkiem wypełniaczy i odpowiednich polimerów termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), posiadające bardzo dobrą zdolność wypełniania szczelin, niską spływność w temperaturze +60oC, bardzo dobrą przyczepność do ścianek, a także dobrą rozciągliwość w niskich temperaturach. Masa powinna być odporna na działanie paliw i olejów samochodowych i powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej lub normie PN-EN 14188-1:2010. Wszystkie wbudowane materiały musza posiadać atesty , aprobaty techniczne wydane przez uprawnioną jednostki lub odpowiadać normom.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wprowadza czasową organizację ruchu.

Cena wykonania 1 m2 remontu nawierzchni asfaltowej obejmuje:
Frezowanie w wyznaczonych do remontu miejsc nawierzchni i wykonanie w tym miejscu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach o grubości warstwy 5 cm i 4 cm dla KR3-4 oraz robót towarzyszących, w tym:
• Roboty pomiarowe,
• Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 9 cm w miejscach do naprawy z utylizacją materiału przez Wykonawcę,
• Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2powierzchni po frezowaniu,
• Nawierzchnia warstwa dolna z mieszanki mineralno- asfaltowej AC -16W o grubości warstwy po zagęszczeniu nie mniej 5 cm,
• Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową zużycie emulsji 0,5 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej,
• Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S o grubości warstwy po zagęszczeniu nie mniej 4 cm.,
• W miejscach gdzie grubość nowej nawierzchni będzie większa niż 9cm należy przed przystąpieniem do wykonania właściwych warstw wykonać wyrównanie z mieszanki AC-16W,
• Wypełnienie masą zalewową na gorąco połączenia starej i nowej nawierzchni,
• Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas remontu,
• Wykonanie innych niezbędnych robót celem prawidłowego wykonania zadania,
• Uporządkowanie terenu robót.
• wykonanie obmiarów robót, pomiarów kontrolnych.
Czas realizacji:
Dwadzieścia dni od wprowadzenia na budowę
Warunki udziału w postępowaniu Wykonawców którzy:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b)posiadają wiedzę i doświadczenie,
c)dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga aby oferent dysponował rozkładarką mas bitumicznych o minimalnej szerokości rozkładanej warstwy jeden metr. Szerokość maksymalna układanie nie podlega określeniu.
d)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a)Oferta Wykonawcy
b)Parafowane istotne postanowienia umowy
c)Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp
d)Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 Pzp.
e)Wykaz sprzętu.
f)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
g)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
h)Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek za ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji.
Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena
Oferty proszę umieścić w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta” na kopercie (podać nazwę zamówienia), umieścić napis” Nie otwierać przed: (podać datę i godzinę otwarcia ofert)
Miejsce i termin składania ofert:
Kancelaria Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3
13.11.2017r. do godziny 1200

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Wydział Inwestycji i Drogownictwa ul. Kobyłkowska 1A pok. Nr 6
13.11. 2017r. godzina 1400

Załączniki: /do wypełnienia i podpisu przez Oferenta/
a) Formularz oferty z oświadczeniami Oferenta. (Załącznik NR1)
b) Istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 2)


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 30.10.2017 r., godz. 11.53
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 30.10.2017 r., godz. 11.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.10.2017 r., godz. 11.53Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 8837 razy.