Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na „Remont dachu budynku administracyjnego w ZSTZ Radzymin”

Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 09.11.2017 r., Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: „Remont dachu budynku administracyjnego w ZSTZ Radzymin”

2. Kod CPV: 45261910-6.
3. Termin realizacji zamówienia: do 14 grudnia 2017 r.
4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
c) Kosztorys ofertowy;
d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:
„Oferta na …(podać nazwę zamówienia)”;
„Nie otwierać przed … (podać datę i godzinę otwarcia ofert)”.
7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
8. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 09.11.2017 r., Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
9. Termin i miejsce otwarcia ofert: godz. 12.00, 10.11.2017 r., Wydział Inwestycji i Drogownictwa, przy ul. Kobyłkowskiej 1A w Wołominie.
10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski, inspektor WID.

11. Załączniki:
a) Obmiar – załącznik nr 1;
b) Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
c) Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5.
12. Opis przedmiotu zamówienia.
Roboty remontowe poszycia dachu polegają na:
a) Demontaż i ponowny montaż podpór instalacji odgromowych. Naprawa instalacji odgromowej: montaż dodatkowych (zniszczonych lub brakujących) podpór betonowych z podstawą plastikową oraz uchwytów do blachy, montaż odstających zwodów.
b) Montaż kratek metalowych wentylacyjnych w kominach. R=0,5 r-g/m2.
c) Demontaż pojedynczej anteny satelitarnej znajdującej się na dachu.
d) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. Uwaga: brak wejścia na dach; należy ustawić rusztowanie lub skorzystać z innego sposobu dostania się na dach.
e) Przygotowanie starego podłoża (kominów pod ocieplenie) - oczyszczenie i mycie.
f) Ocieplenie ścian kominów płytami styropianowymi gr. 2-3 cm mocowanymi mech. przy pomocy kołków. Nałożenie tynku silikonowego. Wyszczególnienie robót (z tejże pozycji katalogowej):
1. Przycięcie płyt styropianowych do wymiaru
2. Wykonanie wpustów w płytach styropianowych
3. Przygotowanie zaprawy klejącej.
4. Mocowanie płyt styropianowych
5. Przygotowanie zaprawy zbrojącej
6. Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego.
7. Tynkowanie.
g) Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną SBS 5,2mm (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy).
h) Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zagruntowanym podłożu betonowym - kominy i murek).
i) Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm (kominy i murek ogniowy), wywinięcie 0,2 m.
j) Czyszczenie z korozji obróbki blacharskiej ogniomuru. R=0,5 r-g/m2.
k) Dwukrotne malowanie farbą elementów pełnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania - obróbki blacharskiej ogniomuru. Zastosować farbę do metalu "bezpośrednio na rdzę", charakteryzującą się bardzo dużą przyczepnością. Przed jej zastosowaniem wymagane jest zgrubne usunięcie rdzy, a także oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni, co umożliwia dokładne przyleganie farby do malowanego przedmiotu.
l) Montaż drabiny wyłazowej aluminiowej (wejście na dach). Typ drabiny: z koszem, czyli z obręczami ochronnymi. Uwaga: elewacja ocieplona styropianem i wykończona tynkiem cienkowarstwowym.
m) Naprawa pęknięć czapek kominowych.
n) Naprawa uszkodzeń czapek kominowych.
o) Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - obróbki krawędzi kominów w ramach montażu czap. Należy wyjść min. 5 cm poza krawędź komina (wziąć pod uwagę otynkowanie kominów).
p) Pokrycie dwuwarstwowe czap kominowych papą termozgrzewalną. Papę należy przykleić do krawędzi obróbki blacharskiej.
q) Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 15 km.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 27.10.2017 r., godz. 13.03
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 27.10.2017 r., godz. 13.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.10.2017 r., godz. 13.04Katarzyna RutkowskaEdycja strony
27.10.2017 r., godz. 13.03Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 8753 razy.