Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę elementów skrajnej bariery drogowej typu SP-04 z prowadnicą typu B na słupku IPE 140 na potrzeby remontu dróg powiatowych

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 (kancelaria) do dnia 08.11.2017 r. do godz. 12:00 Dodano odpowiedzi na pytania w dniu 07.11.2017 r.
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę elementów skrajnej bariery drogowej typu SP-04 z prowadnicą typu B na słupku IPE 140 na potrzeby remontu dróg powiatowych.


Termin realizacji zamówienia: do 10-12-2017r.

Miejsce dostawy elementów barier drogowych: 05-200 Wołomin, Zagościniec k/Wołomina, ul. Asfaltowa 1.

Wymagania jakie powinien spełniać oferowany produkt:
Dostawca winien uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do realizacji montażu barier.

Elementy barier muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1317.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 (kancelaria) do dnia 08.11.2017 r. do godz. 12.00

2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: jw.
Oznakowanie oferty:
dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Dostawa elementów skrajnej bariery drogowej typu SP-04 z prowadnicą typu B na słupku IPE 140 na potrzeby remontu dróg powiatowych”.
nie otwierać przed 08.11.2017 r. godz. 14.00

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

4. Miejsce otwarcia ofert:
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1A
Pokój nr 6, dnia 08.11.2017 r. godz. 14:00


Elementy barier Jednostka miary Ilość materiału do zakupu
Bariera skrajna drogowa SP-04 z prowadnicą typu B L-4300
sztuka
125
Bariera skrajna drogowa SP-04 z prowadnicą typu B L-2300
sztuka
125
Słupek IPE 140 L-1900
sztuka
375
Wspornik typu B
sztuka
375
Podkładka M-16
sztuka
375
Śruba M-16x25
komplet
1500
Śruba M-16x40
komplet
400
Urządzenie odblaskowe klasy I typu UO-75
sztuka
250

5. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże Dostawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

6. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana spośród ofert spełniających wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym z zaoferowaną najniższą ceną.

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej w miejscu ogłoszenia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 27.10.2017 r., godz. 09.43
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 07.11.2017 r., godz. 13.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.11.2017 r., godz. 13.39NieznanyEdycja strony
27.10.2017 r., godz. 09.44Katarzyna RutkowskaEdycja strony
27.10.2017 r., godz. 09.43Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 8748 razy.