Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza Państwa do złożenia ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za 2017 rok.

Formularz ofertowy należy przesłać pisemnie na adres zamawiającego do 13 listopada 2017 roku do godziny 13.00 MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA
Dodano odpowiedzi na pytania w dniu 26.10.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza Państwa do złożenia ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za 2017 rok.


Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Jednostki Samorządu
Terytorialnego za 2017 rok wraz z dostarczeniem:
- pisemnej opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego (w czterech egzemplarzach)
- pisemnego raportu z przebiegu badania sprawozdania finansowego (w czterech egzemplarzach)
- ostateczny termin wykonania badania: 10 maj 2018 rok, ostateczny termin oddania raportu
15 maj 2018 r.
- oferty na badanie sprawozdania finansowego jednostki należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie „oferta na badanie sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego”

Kod CPV: 79.21.21.00.04

Kryteria oceny ofert:
1. cena 75%, 20% doświadczenie, 5% termin przeprowadzenia badania
2. Ocena zamówienia , dokonana zostanie według następującego wzoru:


Wartość oferty o najniższej cenie
_____________________________________________________ 100 x75%
Wartość oferty badanej


Doświadczenie * oferty badane
_______________________________________________ 100 x 20%
Doświadczenie (maksymalną ilość badanych j.s.t.) w złożonych ofertach

• Doświadczenie wynikające z wykonanych badań j.s.t.

Termin przeprowadzenia badania *
_______________________________________________ 100 x 5%
Termin przeprowadzenia badania oferty badanej


• Termin badania ofert, tzn. ilość dni od składania ofert do terminu wyznaczonego przez zamawiającego ( t. j. 10.05.2018 r.)

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 268 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r, i ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047)
1. Badanie ma być przeprowadzone do 10 maja 2018 roku, ze względu na termin oddania opinii i raportu odstępujemy od badania bilansu skonsolidowanego,
2. W razie konieczności uczestnictwo w posiedzeniach komisji Rady Powiatu w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
3. W razie konieczności obecność na sesji Rady Powiatu, na której zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2017 rok, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji ( czerwiec 2018 r),
4. Badanie zostanie przeprowadzone w siedzibie jednostki,
5. Sprawozdanie finansowe Jednostki Samorządu Terytorialnego składa się z:
- bilansu z wykonania budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego,
- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego rachunku zysku i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego zestawienia zmian funduszu obejmującego dane wynikające ze zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
6. liczba jednostek samorządowych: 31, w tym 3 osoby prawne (jednostki nie podlegają w/w badaniu),

Warunki jakim powinna odpowiadać oferta:
- informację o ofercie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

- oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu,
- cena za badanie sprawozdania finansowego oraz za sporządzenie pisemnej opinii
o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
- wskazanie terminu badania sprawozdania.
- załączenie opinii
Warunki płatności:
Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego, wykonanego przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie strony. Zapłata należności nastąpi po wykonaniu zamówienia, na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
do siedziby zamawiającego

Miejsce i termin złożenia formularza ofertowego:
Formularz ofertowy należy przesłać pisemnie na adres zamawiającego do
10 listopada 2017 roku 15°°.
Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje zamawiającego
do skorzystania z przedstawionej propozycji.

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Jadwiga Tomasiewicz, Marzena Walczyk – Wydział Finansowy, Tel. 22 776-45-72
pokój nr 102
Załączniki do zapytania:.
- wzór formularza ofertowego załącznik nr 1 do oferty
- istotne postanowienia umowy załącznik nr 2 do oferty
- oświadczenie załącznik nr 3 do oferty
- informacja ogólna o Powiecie załącznik nr 4 do oferty


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 20.10.2017 r., godz. 13.32
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.10.2017 r., godz. 11.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.10.2017 r., godz. 11.57NieznanyEdycja strony
26.10.2017 r., godz. 11.57NieznanyEdycja strony
26.10.2017 r., godz. 11.55NieznanyEdycja strony
26.10.2017 r., godz. 09.26NieznanyEdycja strony
26.10.2017 r., godz. 09.26NieznanyEdycja strony
20.10.2017 r., godz. 13.34Katarzyna RutkowskaEdycja strony
20.10.2017 r., godz. 13.32Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 8651 razy.