Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza Państwa do złożenia ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za 2017 rok.

Formularz ofertowy należy przesłać pisemnie na adres zamawiającego do 13 listopada 2017 roku do godziny 13.00 MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza Państwa do złożenia ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
za 2017 rok.


Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Szpitala
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za 2017 rok wraz z dostarczeniem:
- pisemnej opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego (w czterech egzemplarzach)
- pisemnego raportu z przebiegu badania sprawozdania finansowego (w czterech egzemplarzach)
- oferty na badanie sprawozdania finansowego jednostki należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie”

Kod CPV: 79.21.21.00.04

Kryteria oceny ofert:
1. cena 80% i doświadczenie 20%
2. Ocena zamówienia , dokonana zostanie według następującego wzoru:


Cena (maksymalne wynagrodzenie umowne brutto) oferty najtańszej
_____________________________________________________ 100 x 80%
Cena (maksymalne wynagrodzenie umowne brutto) oferty badanej


Doświadczenie *oferty badanej
_______________________________________________ 100 x 20%
Doświadczenie (maksymalną ilość badanych)

*Doświadczenie wynikające z wykazanych badań

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 )
Ostateczny termin realizacji zamówienia – do 30 kwietnia 2018 r.
- Oferty na badanie sprawozdania finansowego jednostki należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie”
- Badanie zostanie przeprowadzone w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Wołominie.

- W razie konieczności uczestnictwo w posiedzeniach komisji Rady Powiatu w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
- W razie konieczności obecność na sesji Rady Powiatu, na której zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2017 rok, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji
( czerwiec 2018 r),

Warunki jakim powinna odpowiadać oferta:
- informację o ofercie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
- oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu,
- cena za badanie sprawozdania finansowego oraz za sporządzenie pisemnej opinii
o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
- wskazanie terminu badania sprawozdania
- wymagane załączenie opinii
Warunki płatności:
Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego, wykonanego przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie strony. Zapłata należności nastąpi po wykonaniu zamówienia, na rachunek bankowy
Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
do siedziby zamawiającego
Miejsce i termin złożenia formularza ofertowego:
Formularz ofertowy należy przesłać pisemnie na adres zamawiającego do
10 listopada 2017 roku do godziny 13°°.
Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje zamawiającego
do skorzystania z przedstawionej propozycji.

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Jarosław Pohl - Główny Księgowy 022 72 33 126.
- wzór formularza ofertowego załącznik nr 1
- oświadczenie załącznik nr 2
- informacja ogólna o Szpitalu Powiatowym załącznik nr 3


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 20.10.2017 r., godz. 12.47
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.10.2017 r., godz. 09.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.10.2017 r., godz. 09.26NieznanyEdycja strony
26.10.2017 r., godz. 09.25NieznanyEdycja strony
20.10.2017 r., godz. 13.15Katarzyna RutkowskaEdycja strony
20.10.2017 r., godz. 12.47Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 8751 razy.