Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty : „Konwersja map glebowo-rolniczych dla obrębów: 143411_5.0003 – Chrzęsne (powierzchnia 964ha) gm. Tłuszcz, 143407_2.0001 – Dobczyn (powierzchnia 473ha), 143407_2.0008 - Lipka (powierzchnia 1068h

Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 25.10.2017 r., Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:
1. Przedmiot zamówienia: „Konwersja map glebowo-rolniczych dla obrębów: 143411_5.0003 – Chrzęsne (powierzchnia 964ha) gm. Tłuszcz, 143407_2.0001 – Dobczyn (powierzchnia 473ha), 143407_2.0008 - Lipka (powierzchnia 1068ha) i 143407_2.0003 - Klembów (powierzchnia 591ha), gm. Klembów”


2. Kod CPV: 71354000-4

3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 04 grudnia 2017 roku.

4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo –odbiorczego, potwierdzającego należyte wykonanie roboty. Zamawiającego. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.

5. Warunki udziału w postępowaniu:
a) Wykonawca wykaże, że dysponuje, lub będzie dysponował, przynajmniej jedną osobą która posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2 - kwalifikacje geodezyjne, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz jedną osobą posiadającą kwalifikacje z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów (świadectwo ukończenia kursu lub dyplom ukończenia studiów podyplomowych).
b) Wykonawca wykaże, że wykonał należycie usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: należytego wykonania prac obejmujących swym zakresem co najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu numerycznej mapy ewidencyjnej dla obszaru minimum 500 ha (zamiennie obszaru jednego obrębu ewidencyjnego) lub wykonanie minimum 5 jednostkowych opracowań związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów.
c) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował oprogramowaniem specjalistycznym, kompatybilnym z wykorzystywanym w tut. PODGiK, służącym do prowadzenia i aktualizacji mapy zasadniczej. Pozwalającym na tworzenie plików różnicowych i automatyczną aktualizację bazy mapy zasadniczej.


Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 4.

6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3;
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 4;

Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:
„Oferta na …(podać nazwę zamówienia)”;
„Nie otwierać przed …” (podać datę i godzinę otwarcia ofert)”.

7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

8. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 25.10.2017 r., Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.

9. Termin i miejsce otwarcia ofert: godz. 12.00, 25.10.2017 r., Biuro Zamówień Publicznych, Wołomin ul. Prądzyńskiego 3.

10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Piotr Głębicki


11. Załączniki:
a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
b) Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2;
c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3;
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 4;
e) Warunki techniczne – załącznik nr 5;


12. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest konwersja rastrowej mapy glebowo-rolniczej do postaci wektorowej - obiektowej, dla obrębów: 143411_5.0003 – Chrzęsne (powierzchnia 964ha) gm. Tłuszcz, 143407_2.0001 – Dobczyn (powierzchnia 473ha), 143407_2.0008 - Lipka (powierzchnia 1068ha) i 143407_2.0003 - Klembów (powierzchnia 591ha), gm. Klembów.
Aktualnie mapa glebowo-rolnicza prowadzona jest w postaci nakładek rastrowych w skali 1:5000. W ramach czynności związanych z przedmiotem zamówienia należy nakładki rastrowe zeskanować i skalibrować na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572). Do postaci wektorowej należy przenieść zasięgi typów i podtypów gleb, gatunków gleb (skład mechaniczny) oraz lokalizację odkrywek gleboznawczych. Na podstawie typów gleb, użytków gruntowych i klas bonitacyjnych sporządzić mapę (nakładkę) zawierającą informację o kompleksach rolniczej przydatności gleb. Ponadto, jako materiał wynikowy powyższych prac, powinna zostać sporządzona nakładka ilustrująca rozmieszczenie użytków rolnych klas I –III oraz gleb pochodzenia organicznego (gleby torfowe i murszowe), w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995r., o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1161 ze zmianami).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 20.10.2017 r., godz. 10.59
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 20.10.2017 r., godz. 10.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.10.2017 r., godz. 10.59Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 8746 razy.