Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia „Przebudowa sieci oświetlenia zewnętrznego na działce przy ulicy Asfaltowej 1 w Zagościńcu wg projektu”

Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 16.10.2017 r., Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:
1. Przedmiot zamówienia: „Przebudowa sieci oświetlenia zewnętrznego na działce
przy ulicy Asfaltowej 1 w Zagościńcu wg projektu”


2. Kod CPV: 45316100-6

3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 20 grudnia 2017 roku.

4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za faktycznie wykonane roboty ustalone na podstawie obmiarów odcinków skropionych dróg, zaś dokument podpisany przez Inżyniera wyznaczonego przez Zamawiającego. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.

5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Wadium wnosi się w jednej z następujących form:
1) w pieniądzu,
2) w poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w kasie Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, zaś do oferty załączyć kserokopię z potwierdzeniem przez kasę przyjęcia w depozyt.
Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: PKO BP SA 24 1020 1042 0000 8102 00 16 6942 z adnotacją: Wadium - „Budowa oświetlenie zewnętrznego na działce przy ul. Asfaltowej 1 w Zagościńcu”. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium.

6. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

7. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
c) Kosztorys ofertowy;
d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5;
f) Potwierdzenie wpłacenia wadium.
Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:
„Oferta na …(podać nazwę zamówienia)”;
„Nie otwierać przed …” (podać datę i godzinę otwarcia ofert)”.

8. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

9. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 16.10.2017 r., Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.

10. Termin i miejsce otwarcia ofert: godz. 12.00, 17.10.2017 r., Wydział Inwestycji i Drogownictwa, przy ul. Kobyłkowskiej 1A w Wołominie.


11. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski.

12. Załączniki:
a) Przedmiar – załącznik nr 1;
b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
c) Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3;
d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5;
f) Projekt budowlany – załącznik nr 6;
g) STWIORB - załącznik nr 7.

13. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów i przebudowę sieci oświetlenia zewnętrznego na działce przy ulicy Asfaltowej 1 w Zagościńcu: demontaż uszkodzonych słupów, montaż nowych słupów stalowych i żelbetowych, montaż nowych opraw oświetleniowych wraz z linią energetyczną napowietrzną i ziemną.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane zawarte w dokumentacji projektowej (projekt, STWIORB, przedmiary), niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. Uwaga: podane w dokumentacji projektowej konkretne typy materiałów mają charakter przykładowy. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych spełniających warunki równoważności.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 05.10.2017 r., godz. 09.05
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 05.10.2017 r., godz. 09.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.10.2017 r., godz. 09.05Katarzyna RutkowskaEdycja strony
05.10.2017 r., godz. 09.05Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 8775 razy.