Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVI-217/05

w sprawie: warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka lub osoby pełnoletniej do czasu ukończenia przez nią szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności.
Uchwała Nr XXVI-217/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 maja 2005 r.


w sprawie: warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka lub osoby pełnoletniej do czasu ukończenia przez nią szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Częściowo lub całkowicie zwolnieni z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka lub osoby pełnoletniej do czasu ukończenia przez nią szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności, mogą być rodzice, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.


§ 2

Częściowo lub całkowicie zwolnieni z opłat mogą być rodzice, których dochód przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, przy wystąpieniu co najmniej jednej z następujących okoliczności:
1) bezdomności,
2) bezrobocia,
3) niepełnosprawności,
4) długotrwałej lub ciężkiej choroby,
5) alkoholizmu lub narkomanii,
6) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
7) klęski żywiołowej lub ekologicznej,
8) przebywanie w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w rodzinie zastępczej więcej niż jednego dziecka,
9) ponoszenie opłat za innego członka rodziny przebywającego w domu pomocy społecznej.


§ 3

W każdym przypadku przy częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat uwzględnia się, obok trudnej sytuacji materialnej, ogólną sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową rodziców dziecka, wobec których ma nastąpić zwolnienie z opłat.


§ 4

Nie ponosi się opłat za czas pobytu poza rodziną zastępczą trwający dłużej niż 30 dni.


§ 5

Kwoty uzyskane z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej stanowią dochód Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.06.2005 r., godz. 10.33
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.06.2005 r., godz. 10.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2005 r., godz. 10.33Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3020 razy.