Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVI-214/05

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na finansowanie zadania pn. Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Domu Dziecka w Równem.
Uchwała Nr XXVI-214/2005
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 maja 2005 r.


w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na finansowanie zadania pn. Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Domu Dziecka w Równem.


Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit c Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz U z 2001 Nr 142 poz. 1592 z pózn. zm.) w związku z art.48 ust. 1 pkt 1 i 49 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz U z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z pózn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Postanawia się zaciągnąć długoterminową pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Zaciągniętą pożyczkę przeznacza się na sfinansowanie zadania: Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Domu Dziecka w Równem.


§ 2

Prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco.


§ 3

Ustala się roczną karencję w spłacie pożyczki licząc od daty postanowienia przez WFOŚiGW środków do dyspozycji Powiatu.


§ 4

1. Pożyczka zostanie spłacona do końca 2008 r.
2. Spłata zaciągniętej pożyczki nastąpi ze środków budżetu Powiatu z pozycji udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2006-2008.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Uzasadnienie:
Zarząd Powiatu występuje do Rady o wyrażenie zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 250.000 zł przeznaczonej na modernizację systemu ogrzewania w budynku Domu Dziecka w Równem. Zadanie obejmuje demontaż starej kotłowni węglowej i systemu grzewczego, zamontowanie nowej kotłowni oraz węzłów
i sieci cieplnej. Koszt zadania 282.300 zł udział własny 32.300 zł . Pożyczkę planuje się spłacić do końca 2008 roku. Oprocentowanie wynosi od 0,2 do 0,6 stopy redyskonta weksli nie mniej niż 2% w stosunku rocznym. Planowane zadłużenie na dzień:
1. 31.12.05 wyniesie 16.889.296 zł co stanowi 25,5% planowanych dochodów,
2. 31.12.06 wyniesie 14.131.496 zł co stanowi 22,5% planowanych dochodów,
3. 31.12.07 wyniesie 11.295.496 zł co stanowi 17,7% planowanych dochodów,
4. 31.12.08 wyniesie 8.845.496 zł co stanowi 13,6% planowanych dochodów.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.06.2005 r., godz. 10.25
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.06.2005 r., godz. 10.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2005 r., godz. 10.25Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3174 razy.