Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVI-213/05

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2005
Uchwała XXVI-213/2005
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 maja 2005 r.


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2005


Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 16.02.05r., porozumienia z dnia 18 kwietnia 2005 roku zawartego z Gminą Wołomin w sprawie wykonania modernizacji skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Wołomińskiej, Załuskiego i Zgoda, promesy Nr SRV.0724-ZDZ298/05 Marszałka Województwa Mazowieckiego przyznającej dofinansowanie zadania modernizacja drogi Dręszew – Słopsk, porozumienia z dnia 26 kwietnia 2005 zawartego z Gminą Kobyłka w sprawie dofinansowania zakupów sprzętu specjalistycznego i modernizacji w SZPZOZ w Wołominie, porozumień z gminami Klembów i Kobyłka w sprawie wspólnej realizacji programu profilaktyki badań mamograficznych.


§ 1

Zwiększa się dochody Powiatu o kwotę 976.713 zł

Dział 020 Leśnictwo
Rozdział 02001 Gospodarka leśna § 2440 - 90.000 zł

Dział 600 Transport łączność
Rozdział 60014 Drogi powiatowe publiczne § 6268 - 665.494 zł
§ 6610 - 75.000 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6610 - 32.224 zł
Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej § 2310 - 9.000 zł

Dział 803 Szkolnictwo wyższe
Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów § 2708 - 104.995 zł


Zmniejsza się dochody Powiatu o kwotę 104.995 zł


Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 2708 - 104.995 zł


Ogółem zwiększa się dochody Powiatu o kwotę 871.718 zł§ 2

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.923.141 zł

Dział 020 Leśnictwo
Rozdział 02001 Gospodarka leśna § 4300 - 90.000 zł

Dział 600 Transport łączność
Rozdział 60014 Drogi powiatowe publiczne § 6050-4 - 665.494 zł § 6050-15 - 75.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne § 2540 - 16.332 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 2540-1 - 9.705 zł
§ 2540-2 - 2.915 zł
Rozdział 81030 Szkoły zawodowe § 2310 - 2.660 zł
§ 2320 - 2.300 zł
§ 2540-3 - 55.258 zł
§ 2540-4 - 3.958 zł


Dział 803 Szkolnictwo wyższe
Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów § 3218 - 104.995 zł

Dział 851Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6220 - 32.224 zł
Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej § 2560 - 9.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2310 - 33.000 zł
§ 2320 - 560.000 zł
§ 6050 - 250.000 zł
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze § 2310 - 2.500 zł § 2320 - 7.800 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 801.423 zł

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810-2 - 4.960 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze § 4330-2 - 603.300 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze § 2540-2 - 73.380 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3248 - 104.995 zł Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze § 2540 - 14.788 zł

Ogółem zwiększa się wydatki 1.121.718 zł.


§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 250.000 zł będzie długoterminowa pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


§ 4

1. Uaktualnia się stan środków obrotowych na dzień 01.01.05r. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska z jednoczesnym zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 30.000 zł.
3. Uaktualnia się stan środków obrotowych gospodarstw pomocniczych na dzień 01.01.05 r.


§ 5

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.05 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 dotyczący Planu zadań inwestycyjnych rocznych na 2005 r. i kończonych w roku 2005 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.05 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 dotyczący Nakładów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.05 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 dotyczący Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych
i Funduszy Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.05 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 dotyczący Planu na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.05 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 dotyczący Planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.05 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 dotyczący Przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
7. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.05 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 dotyczący Dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
8. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.05 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 dotyczący Prognozy długu Powiatu na 31 grudnia 2005 r. i lata następne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.
9. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.05 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 dotyczący Przychodów i rozchodów budżetu Powiatu na rok 2005 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały.


§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu


§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Uzasadnienie:
Zarząd Powiatu występuje do Rady o zatwierdzeniu zmian w budżecie Powiatu na rok 2005.

I. Dochody Powiatu zwiększa się na kwotę 871.718 zł z następujących źródeł:

1) w dziale 020 Leśnictwo w rozdziale 02001 Gospodarka leśna o kwotę 90.000 zł tytułem uzyskanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczonej na IV etap zagospodarowania pożarzyska w Międzylesiu i Franciszkowie.
2) W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe
- o kwotę 665.494 zł tytułem uzyskanego dofinansowania ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przeznaczoną na modernizację drogi Dręszew-Słopsk.
- o kwotę 75.000 zł tytułem dotacji z Gminy Wołomin przeznaczonej na dofinansowanie 6modernizacji skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Załuskiego, Wołomińskiej
3) W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej o kwotę 9.000 zł tytułem dotacji otrzymanych z Gminy Klembów (3.000 zł) i z Gminy Kobyłka (6.000 zł) przeznaczonych na dofinansowanie badań mamograficznych.

II. Dokonuje się zmiany klasyfikacji zdań na łączną kwotę 610.265 zł :
- w części dotyczącej finansowania stypendium dla studentów zmniejsza się plan dotacji w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 104.995 zł wprowadzając plan w rozdziale 80309 Pomoc materialna dla studentów.
- w części dotyczącej planu dochodów z tytułu płatności za pobyt dzieci z terenu innego powiatu w domu dziecka w Równem i w rodzinach zastępczych , zmniejsza się plan w paragrafie 0830 o kwotę 505.270 zł wprowadzając plan w paragrafach 2310 i 2320 ( zgodnie z interpretacją Ministra Finansów z dnia 1.04.2005 nr pisma BPI-4071/2a/2005/31 ).

III. Wydatki Powiatu zwiększa się o kwotę 1.923.141 zł w następujących pozycjach:

1) w dziale 020 Leśnictwo w rozdziale Gospodarka leśna o kwotę 90.000 zł przeznaczoną na zagospodarowanie pożarzyska w Międzylesiu i Franciszkowie.
2) W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe
- o kwotę 665.494 zł przeznaczoną na modernizację drogi Dręszew – Słopsk.
- o kwotę 75.000 zł przeznaczoną na modernizację ulic Armii Krajowej w Wołominie i Załuskiego w Kobyłce
3) w dziale 801 Oświata i wychowanie
- o kwotę2.300 zł przeznaczona na finansowanie dotacji dla Miasta Ostrołęka udzielona na opłacenie kosztów kursów zawodowych uczniów z naszych szkół,
- o kwotę 2.660 zł przeznaczoną na finansowanie dotacji dla Powiatów Makowskiego i Żuromińskiego udzieloną na opłacenie kosztów kursów zawodowych z naszych szkół,
- o kwotę 16.332 zł przeznaczoną na zwiększenie kwoty dotacji udzielonej dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego w Markach wynikająca ze zwiększenia liczby uczniów,
- o kwotę 9.705 zł przeznaczoną na zwiększenie kwoty dotacji dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Markach (wzrost liczby uczniów),
- o kwotę 2.915 zł przeznaczoną na zwiększenie kwoty dotacji dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Wołominie (wzrost liczby uczniów),
- o kwotę 3.958 zł przeznaczoną na zwiększenie kwoty dotacji dla Niepublicznego Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Wołominie(wzrost liczby uczniów),
- o kwotę 55.258 zł przeznaczoną na zwiększenie kwoty dotacji dla Niepublicznego Liceum Zawodowego w Kobyłce (wzrost liczby uczniów),
4) w dziale 803 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80309 Pomoc materialna dla studentów o kwotę 104.995 zł przeznaczoną na finansowanie stypendium dla studentów (zmiana klasyfikacji zadania).
5) W dziale 851 Ochrona zdrowia
- w rozdziale 85111 o kwotę 32.224 zł przeznaczoną na finansowanie dotacji dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych)
- w rozdziale 85149 o kwotę 9.000 zł przeznaczoną na finansowanie dotacji udzielonej SZPZOZ na przeprowadzenie badań mamograficznych.
6) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze.
- w części dotyczącej planu wydatków z tytułu płatności za pobyt dzieci z terenu naszego powiatu w domach dziecka poza terenem powiatu wprowadzając plan w paragrafie 2310 z kwotą 33.000 i paragrafie 2320 z kwotą 560.000 zł ( zgodnie z interpretacją Ministra Finansów z dnia 1.04.2005 nr pisma BPI-4071/2a/2005/31 ).
- o kwotę 250.000 zł przeznaczoną na modernizację systemu ogrzewania w budynku Domu Dziecka w Równem
7 ) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 10. 300 przeznaczoną na finansowanie pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych z terenu innego powiatu w których umieszczone są dzieci zameldowane na terenie Powiatu Wołomińskiego .

Zmniejsza się wydatki o kwotę 801.423 zł w następujących pozycjach budżetu:

1) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 4.960 zł (zmniejszenie rezerwy oświatowej),
2) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze o kwotę 603.300 zł – zmiana klasyfikacji zadania.
3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zmniejszenie dotacji dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 73.380 zł (zmiana wysokości kwoty bazowej),
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 104.995 zł (zmiana klasyfikacji zadania),
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze zmniejszenie dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego w Wołominie o kwotę 14.788 zł (zmiana wysokości kwoty bazowej).
IV Dokonuje się następujących zmian w załącznikach do budżetu:
1) w załączniku Plan zadań inwestycyjnych rocznych na 200 i kończonych w 2005 r.
- w dziale 600 zmienia się pozycje Nr 4 poprzez wprowadzenie do budżetu kwoty 665.494 zł co wynika z uzyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych,
- w dziale 852 zmianie ulega nazwa zadania w pozycji Nr 1 oraz wprowadza się nakłady finansowe pożyczką w kwocie 250.000 zł z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2) w załączniku Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 zmienia się:
- pozycja nr 4.6 Modernizacja skrzyżowania ulic Załuskiego w Kobyłce i Armii Krajowej w Wołominie poprzez wprowadzenie do budżetu nakładów w wysokości 75.000 zł (dotacja z Gminy Wołomin),
- pozycja Nr 7.1 Dotacja dla SZPZOZ na finansowanie zakupów sprzętu i modernizację oddziałów szpitalnych poprzez wprowadzenie do budżetu kwoty 32.224 zł (dotacja z Gminy Kobyłka)
3) w załączniku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust.1 pkt. 4 a ustawy o finansach publicznych) wprowadza się nowe zadania Modernizacja drogi powiatowej Dręszew – Slopsk z nakładami do poniesienia w wysokości 780.494 zł oraz zmienia się klasyfikacja zadania Pomoc materialna studentom w uzyskaniu wyższego wykształcenia z klasyfikacji 854 85415 na 803 80309.
4) W załączniku Plan na zadania realizowane przez instytucję kultury oraz inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zwiększa się pozycje Nr 2 Dotacja dla SZPOZ na finansowanie zakupów sprzętu i modernizację oddziałów szpitalnych z kwoty 295.000 zł do kwoty 327.224 zł oraz poz. Nr 3 Dotacja podmiotowa dla SZPZOZ na realizację programów zdrowotnych (mamografia, białe niedziele) z kwoty 70.000 zł do kwoty 79.000 zł
5) W Załączniku Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska I gospodarki Wodnej na rok 2005 wprowadza się stan środków obrotowych na 01.01.05 w wysokości 32.553 zł jednocześnie zwiększa się nakłady na programy ekologiczne o 10.000 zł oraz na przedsięwzięcie proekologiczne o charakterze remontowym realizowane przez Starostwo o 20.000 zł.
6) W załączniku Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych w 2005 uaktualnia się stan środków obrotowych na początek roku.
8) W załączniku Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów Publicznych:
- zmniejsza się dotacje dla Niepublicznego Specjalnego Szkolno - Wychowawczego Ośrodka w Markach - Pustelnik z kwoty 1.330.080 zł do kwoty 1.256.700 (zmniejszenie kwoty bazowej),
- Zmniejsza się dotacje dla Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Wołominie z kwoty 415.650 zł do kwoty 400.862 zł
- Zwiększa się dotację dla Gimnazjum przy Niepublicznym Specjalnym Szkolno-Wychowawczym Ośrodku w Markach z kwoty 172.910 zł do kwoty 189.242 zł
- Zwiększa się dotację dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Markach z kwoty 47.661 zł do kwoty 57.366 zł,
- Zwiększa się kwotę dotacji dla Niepublicznego Liceum Zawodowego dla Młodzieży i Dorosłych w Kobyłce z kwoty 68.471 do kwoty 123.729 zł
- Zwiększa się dotację dla Niepublicznego Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Wołominie z kwoty 50.215 zł do kwoty 54.173 zł,
- Zwiększa się dotację dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Wołominie z kwoty 125.919 zł do kwoty 128.834 zł,


9) Uaktualnia się prognozę długu publicznego poprzez wprowadzenie :
- stanu zadłużenia na 31.12.04 w oparciu o sporządzone sprawozdanie Rb-Z
- zwiększenia planowanego przychodu o kwotę pożyczki w wysokości 250.000 zł.
10) W załączniku Przychody i rozchody budżetu Powiatu na rok 2005 zwiększa się paragraf 952 o kwotę 250.000 zł ( pożyczka z WFOŚ i GW ).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.06.2005 r., godz. 10.09
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.06.2005 r., godz. 10.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2005 r., godz. 10.09Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5268 razy.