Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na: „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia działki przy ulicy Asfaltowej 1 w Zagościńcu”

Zmiana godziny składania ofert do godz. 10.30, 19.06.2017 r.,
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl
tel.: (22)787-05-20, 787-09-21, 776-19-40


Informujemy, że zmiana godziny składania ofert spowodowana jest godzinami pracy kancelarii.
Termin i miejsce składania ofert: do godz. 10.30, 19.06.2017 r., Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:
1. Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia działki przy ulicy Asfaltowej 1 w Zagościńcu”
2. Kod CPV: 71320000-7.
3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 11 września 2017 roku.
4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za faktycznie wykonane roboty ustalone na podstawie obmiarów odcinków skropionych dróg, zaś dokument podpisany przez Inżyniera wyznaczonego przez Zamawiającego. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.


5. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5;
Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:
„Oferta na …(podać nazwę zamówienia)”;
„Nie otwierać przed …” (podać datę i godzinę otwarcia ofert)”.

7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
8. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 10.30, 19.06.2017 r., Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
9. Termin i miejsce otwarcia ofert: godz. 9.30, 20.06.2017 r., Wydział Inwestycji i Drogownictwa, przy ul. Kobyłkowskiej 1A w Wołominie.
10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski


11. Załączniki:
a) Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
b) Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5;
e) Plan działki przy ul. Asfaltowej 1 w Zagościńcu – załącznik nr 6.

13. Opis przedmiotu zamówienia.
Dokumentacja projektowa obejmuje projekt budowlany i projekty wykonawcze, a także kosztorys inwestorski, przedmiary robót oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę .
1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a)_Dokumentacja projektowa, zawierająca:
• Projekt budowlany. Projekt ma obejmować wszystkie branże, łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę (jeśli będzie wymagane), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej;
• Projekty wykonawcze.
• Opracowanie (jeśli wystąpią kolizje) projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z nową inwestycją - w ilości 4 egz.;
• Przedmiary robót.
• Uzyskanie mapy do celów projektowych.
b)_Kosztorysy inwestorskie.
c)_Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę;
d) Opracowanie koncepcji projektu oświetlenia i uzyskanie zatwierdzenia jej przez Zamawiającego;

Przedmiot zamówienia określony w ust. 1 obejmuje ponadto:
a) Projektant musi uzyskać wszelkie niezbędne opinie rzeczoznawców oraz uzyskać w imieniu Zamawiającego inne wymagane pozwolenia, zgłoszenia, opinie, uzgodnienia umożliwiające realizację zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) Wykonanie badań i ekspertyz koniecznych z punktu widzenia opracowania projektu i wymaganych przez obowiązujące przepisy;
c) zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.
d) kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać do Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Wołominie, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Natomiast oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji;
e) dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji, na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty na podstawie tej dokumentacji, bez dodatkowych roszczeń finansowych;
f) sprawowanie nadzoru autorskiego.
Założenia projektowe:
a) Projekt
b) Projekt ma obejmować oświetlenie zewnętrzne wzdłuż ogrodzenia działki przy ul. Asfaltowej 1 w Zagościńcu. Od strony południowej i zachodniej zamontowane są oprawy sodowe (osiemnaście szt. na słupach żelbetowych), które należy wymienić na oprawy typu LED. Lampa LED powinna być przeznaczona do profesjonalnego zastosowania oświetleniowe o średnich mocach (jak w parkach, na ulicach, chodnikach, itp.). Powinna posiadać obudowę w klasie IP66, zapewniającą pełną wodoszczelność.
c) Od strony wschodniej i północnej wzdłuż ogrodzenia należy zaprojektować słupy oświetleniowe, na których będą zamontowane oprawy oświetleniowe typu LED (o ww. parametrach). Przewidywana ilość nowych słupów to ok. osiem sztuk.
d) Na słupach znajdujących się na środku placu należy zamontować po cztery oprawy oświetleniowe LED na jednym słupie; na słupie narożnym przy ulicy Asfaltowej od strony wschodniej należy zamontować dwie lampy.
e) Do wszystkich opraw oświetleniowych należy doprowadzić zasilanie. Oświetlenie będzie uruchamiane za pomocą czujnika zmierzchu.
f) Na terenie znajduje się oświetlenie, które należy połączyć w jedną całość uruchamianą za pomocą czujnika zmierzchu.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 06.06.2017 r., godz. 15.21
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 14.06.2017 r., godz. 12.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.06.2017 r., godz. 12.38Katarzyna RutkowskaEdycja strony
14.06.2017 r., godz. 12.37Katarzyna RutkowskaEdycja strony
06.06.2017 r., godz. 15.22Katarzyna RutkowskaEdycja strony
06.06.2017 r., godz. 15.21Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 8803 razy.