Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie widowiska plenerowego (o randze imprezy masowej) pn. „Bitwa Warszawska 1920 roku”, które odbędzie się w dniu 13.08 lub 15.08.2017 r. w Ossowie gm. Wołomin.

Dokumenty należy składać w terminie do 14.04.2017 r. do godz. 15.00
Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie widowiska plenerowego (o randze imprezy masowej) pn. „Bitwa Warszawska 1920 roku”, które odbędzie się w dniu 13.08 lub 15.08.2017 r. w Ossowie gm. Wołomin.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Udział rekonstruktorów pieszych w liczbie nie mniej niż 100 osób. Każdy rekonstruktor zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego umundurowania
i oporządzenia z roku 1920.
2. Udział min. 10 koni i kaskaderów konnych (rekonstruktorów) wraz z osprzętem.
3. Napisanie zgodnego z realiami historycznymi scenariusza do minimum 40 minutowej inscenizacji pn. „Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 r.” wraz z dialogami oraz narracją.
4. Scenografia pola walki w tym: 3 domy drewniane (o wymiarach nie mniejszych niż po 5m2),
4 płoty, krzyż lub kapliczka; przeszkody inżynieryjne: 5 kozłów „hiszpańskich”, drewniane skrzynie, beczka; kładka pozorna na rzece Długiej (wysadzona w trakcie rekonstrukcji).
5. Rekwizyty: szable, lance, manierki, kulbaki z oprzyrządowaniem, plecaki, koce, taczanka, sztandary, krzyż i inne rekwizyty zgodne z epoką.
6. Pirotechnika ( min. 15 wybuchów, w tym 3 wybuchy w pobliskiej rzece).
7. Ochrona imprezy masowej w dniu 13.08 lub 15.08.2017 r.
8. Wyżywienie rekonstruktorów oraz koni.
9. Konsultacja historyczna.
10. Zabezpieczenie medyczne (karetka z zespołem medycznym).
11. Lekarz weterynarii.
12. Ubezpieczenie grup rekonstrukcyjnych oraz koni biorących udział w inscenizacji.
13. Uzyskanie stosownej dokumentacji i zabezpieczenia inscenizacji w dniu 13.08 lub 15.08.2017 r. zgodnie z wymogami prawnymi imprez masowych przy współpracy wyznaczonego pracownika starostwa.


II Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu, w którym należy wskazać cenę netto i brutto za w/w przedmiot zamówienia oraz dotychczasowe doświadczenie w realizacjach podobnych przedsięwzięć/widowisk plenerowych.
2. Do oferty należy dołączyć:
a) referencje;
b) kosztorys rekonstrukcji;
c) oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
13.08 lub 15.08.2017 r. w godzinach 07.00-16.00
Ossów, gmina Wołomin, powiat wołomiński

IV. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy składać na piśmie w załączonym formularzu oferty. Dokumenty należy składać
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
pokój nr 4, w terminie do 14.04.2017 r. do godz. 15.00 z dopiskiem oferta Rekonstrukcja „Bitwy Warszawskiej 1920 r.”V. Wybór oferty:
Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1) cena brutto za realizację całości zamówienia – max 70%,
2) doświadczenie w realizacjach podobnych przedsięwzięć/widowisk plenerowych – max 30%

Punktacja za ceny ofert odbędzie się wg wzoru:

Najniższa cena oferty
Pc = ----------------------------------- x 100 x 70%
Cena badanej oferty

Punktacja za doświadczenie odbędzie się wg wzoru:

Ilość wykonanych usług potwierdzających doświadczenie w badanej ofercie
Pd= ----------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 30%
największą ilość usług potwierdzających doświadczenie

Suma punktów obędzie się wg wzoru:
P = Pc + Pd


Informacje:
Wydział Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin Katarzyna Rutkowska
e-mail: k.rutkowska@powiat-wolominski.pl
Tel. (22) 787-43-01 wew.164


pytanie od oferenta

Chcemy razem ze sprawdzonym partnerem złożyć ofertę także dla Państwa. Zależy nam jednak na tym, by móc oficjalnie wesprzeć się doświadczeniem Grupy Rekonstrukcyjnej, z którą współpracujemy. Zakładamy w związku z tym, że będziemy mogli przedstawić w takiej wspólnej ofercie także doświadczenie naszego partnera.

Odpowiedź

Zamawiający nie widzi przeciwskazań do złożenia oferty wspólnie z doświadczonym partnerem.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 28.03.2017 r., godz. 13.25
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 30.03.2017 r., godz. 09.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.03.2017 r., godz. 09.57Katarzyna RutkowskaEdycja strony
29.03.2017 r., godz. 09.44Katarzyna RutkowskaEdycja strony
28.03.2017 r., godz. 13.25Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 8990 razy.