Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXIV - 326/2017

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
UCHWAŁA NR XXXIV-326/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 23 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z poźn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do Uchwały Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 189 833 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 188 380 353 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 378 068 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 205 910 316 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2017 w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 918 000 zł zgodnie z tabelą Nr 3.
Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniesie 43 687 219 zł.


§ 3

Treść § 2 ust. 1 i 2 uchwały o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 17 529 963 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) emisji papierów wartościowych (obligacji) 11 158 956 zł;
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 6 371 007 zł;
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 25 371 007 zł, z następujących tytułów:
a) emisji papierów wartościowych (obligacji) 16 000 000 zł;
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 9 371 007 zł;
zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 4

W tabeli Nr 3 Plan wydatków majątkowych na rok 2017:
1. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z dotychczasowej „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Wolności w Zielonce, po stronie północnej, od ul. Krótkiej do ul. Powstańców, wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych łączącego delikatesy Emiś z osiedlem, z gm. Zielonka” na nowe brzmienie „Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej (ul. Lipowa i Wolności) na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy gm. Zielonka, gm. Zielonka”,
2. w dziale 630 Turystyka w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z dotychczasowej „ Uporządkowanie ruchu turystycznego na obszarach Natura 2000 Kuligów 2020” na nowe brzmienie „Zagospodarowanie turystyczne na terenie Gmin Radzymin i Dąbrówka”


§ 5

Dokonuje się zmiany:
1) Tabeli nr 2 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2017” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
2) Tabeli nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
3) Tabeli nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2017” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały
4) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2017 r.z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
 • Tabela nr 1
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Tabela nr 2
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Dane uzupełniające do Tabeli nr 2
 • Tabela nr 3
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017
 • Tabela nr 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku
 • Tabela nr 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2017
 • Załącznik nr 1
  Dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Uzasadnienie

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 27.03.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.03.2017 r., godz. 15.46
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.03.2017 r., godz. 17.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.03.2017 r., godz. 17.01Małgorzata JeznachEdycja strony
27.03.2017 r., godz. 15.47Małgorzata JeznachEdycja strony
27.03.2017 r., godz. 15.47Małgorzata JeznachEdycja strony
27.03.2017 r., godz. 15.46Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1401 razy.