Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXIV - 311/2017

w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
UCHWAŁA NR XXXIV - 311/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów


Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 4 oraz art. 20 pkt 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Powiat Wołomiński powierza Gminie Jadów prowadzenie zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów w granicach administracyjnych gminy Jadów.
2. Zakres prac obejmuje:
1) utrzymanie zieleni przydrożnej – poprzez dwukrotne koszenie pasa przydrożnego (powierzchnia pasa przydrożnego w granicach miejscowości gminy Jadów 78 158 m2);
2) utrzymanie chodników – poprzez dwukrotne sprzątanie ich nawierzchni (powierzchnia chodników w granicach miejscowości Jadów 3 542 m2);
3) konserwacja rowów wg potrzeb po ustaleniu zakresu prac z zarządcą drogi.
3. Przekazanie zadania następuje na okres od dnia 23 marca 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r. na warunkach określonych w porozumieniu.


§ 2

Na pokrycie kosztów prac opisanych w § 1 Powiat Wołomiński przekaże Gminie Jadów środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 43 100,92 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące sto złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze).


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 27.03.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.03.2017 r., godz. 15.05
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.03.2017 r., godz. 15.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.03.2017 r., godz. 15.05Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1711 razy.