Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku zabytkowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie”

Zmiana terminu składania ofert 19.04.2017 r. do godz. 11.20 Wprowadzono zmiany w zapytaniu
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wprowadzono zmiany w zapytaniu


Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

1. Termin miejsce składania ofert: do godz. 11.20, 19.04.2017 r., Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
2. Termin miejsce otwarcia ofert: godz. 11.30, 19.04.2017 r., Sala Konferencyjna, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego.Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Powiat Wołomiński
zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku zabytkowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie”
2. Kod CPV: 71320000-7.
3. Termin realizacji zamówienia: 15 grudnia 2017 roku.
4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za faktycznie wykonane roboty ustalone na podstawie obmiarów odcinków skropionych dróg, zaś dokument podpisany przez Inżyniera wyznaczonego przez Zamawiającego. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Wadium w wysokości: 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).
Wadium wnosi się w jednej z następujących form:
1) w pieniądzu,
2) w poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w kasie Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, zaś do oferty załączyć kserokopię z potwierdzeniem przez kasę przyjęcia w depozyt.
Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek Zamawiającego w banku: PKO BP SA 24 1020 1042 0000 8102 00 16 6942 z adnotacją: „Wadium - Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku zabytkowego ZSO w Radzyminie”.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
Wykonawca posiada doświadczenie wymagane do wykonania prac projektowych. Poświadczenie, referencje wykonania co najmniej dwóch projektów o podobnym zakresie przy budynkach zabytkowych na łączną kwotę min. 100 000,00 zł brutto.
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
7. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5;
e) Wykaz prac projektowych – załącznik nr 6;
f) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w zamówieniu – załącznik nr 7;
g) Potwierdzenie wpłacenia wadium.
h) Referencje wykonania co najmniej dwóch projektów o podobnym zakresie przy budynkach zabytkowych na łączną kwotę brutto min. 100 000,00 zł.
Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:
„Oferta na …(podać nazwę zamówienia)”;
„Nie otwierać przed …” (podać datę i godzinę otwarcia ofert)”.
8. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

9. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 11.20, 12.04.2017 r., Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.

10. Termin i miejsce otwarcia ofert: godz. 1130, 12.04.2017 r., Sala Konferencyjna, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
11. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski.
12. Załączniki:
a) Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
b) Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5;
e) Wykaz prac projektowych – załącznik nr 6;
f) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w zamówieniu – załącznik nr 7;


13. Przedmiot zamówienia obejmuje:
• Opracowanie jednej koncepcji remontu i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego;
• Opracowanie kompletnego projektu budowlanego, obejmującego wszystkie branże, łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
• Projekty wykonawcze obejmujące wszelkie niezbędne branże (w zależności od potrzeb), branże: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa, i inne niezbędne. Projekty zawierające wszystkie szczegóły, detale i opisy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania wynikające z pozwolenia na budowę oraz wszystkie inne roboty nieobjęte koniecznością pozwolenia na budowę;
• Opracowanie kompletnego projektu/ów technologicznego/ych w zakresie technologii sklepiku szkolnego oraz części przeznaczonej na spożywanie posiłków i innych pomieszczeń wynikających z przepisów - jeśli będzie wymagane;
• Uzyskanie uzgodnień wymaganych przepisami tj. rzeczoznawców p.poż. , sanepid, i bhp oraz wszelkie inne wymagane warunki, opinie, uzgodnienia, odstępstwa, decyzje, zgody itp. – w zależności od potrzeb niezbędne do wykonania zadania;
• Opracowanie (jeśli wystąpią kolizje) projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z nową inwestycją oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub skuteczne dokonanie zgłoszenia do właściwego organu;
• Przedmiary wszystkich robót niezbędnych do wykonania zadania (oddzielnie dla każdej branży);
• Kosztorysy inwestorskie (oddzielnie dla każdej branży) zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ogólne i szczegółowe);
• Złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i załącznikami oraz uzyskanie przez Jednostkę Projektową w imieniu Zamawiającego decyzji o Pozwoleniu na Budowę;
• Badania, ekspertyza wilgotności ścian zewn. i inne niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji zadania w zależności od potrzeb i wynikające z warunków technicznych, norm, przepisów, sztuki budowlanej itp.
• Wersja elektroniczna całości kompletnej dokumentacji (cały przedmiot zamówienia - wszystko), wersja edytowalna .doc, .dwg, .dxf, .ath, itd. oraz skany po opieczętowaniu w wersji .pdf po uzyskaniu pozwolenia na budowę (ze wszystkimi pieczątkami, podpisami i uzgodnieniami.

13. Opis przedmiotu zamówienia.

Projekt remontu ma obejmować następujące elementy:
- remont elewacji (w tym także instalacja odgromowa, system odprowadzania wody deszczowej, dwie murowane bramy złączone z elewacją szkoły);
- remont drewnianych schodów;
- wymiana pokrycia dachu;
- wykonanie badania wilgotności ścian oraz zaprojektowanie izolacji pionowej i poziomej ścian (gdy badanie wykaże taką konieczność);
- dostosowanie budynku na potrzeby niepełnosprawnych;
- przebudowa przebieralni i części sali gimnastycznej na pomieszczenie służące jako sklepik z częścią przeznaczoną do spożywania jedzenia;
- naprawa i konserwacja więźby dachowej.

Charakterystyka obiektu budowlanego
Budynek klasycystyczny, wolnostojący, zbudowany w latach 1843 – 1845 wg projektu Antonio Corazziego. Liczba kondygnacji naziemnych: 2. Liczba kondygnacji podziemnych:1. Technologia wykonania: murowana – tradycyjna. Konstrukcja murowana ze stropami typu Kleina. Fundamenty ceglane, posadowienie bezpośrednio na gruncie. Więźba drewniana, układ płatwiowo – krokwiowy podparty na słupach z mieczami pomocniczymi i oparciem na murłatach na ścianie zewnętrznej. Pokrycie dachu z blachy ocynkowanej na deskowaniu. Kominy murowane z cegły o otwarciem bocznym, z czapą żelbetową. Schody zewnętrzne: betonowe licowane lastrykiem. Balustrady schodowe: murowane, metalowe. Ściany zewnętrzne, wewnętrzne i działowe: murowane. Okna drewniane. Elewacja: tynk cementowo – wapienny. Powłoki malarskie: emulsyjne. Rynny i rury spustowe: metalowe, PCV. Obróbki blacharskie: metalowe.
Parametry techniczne: powierzchnia zabudowy - 889,6 m2;
powierzchnia użytkowa – 1935,0 m2; kubatura – 12 500,0 m2.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 27.03.2017 r., godz. 10.24
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 12.04.2017 r., godz. 10.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.04.2017 r., godz. 10.27Katarzyna RutkowskaEdycja strony
11.04.2017 r., godz. 15.02Katarzyna RutkowskaEdycja strony
11.04.2017 r., godz. 13.39Katarzyna RutkowskaEdycja strony
11.04.2017 r., godz. 13.38Katarzyna RutkowskaEdycja strony
27.03.2017 r., godz. 10.24Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 9257 razy.