Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXVIII - 300/2017

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
UCHWAŁA NR XXVIII-300/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 26 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z poź. Zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do Uchwały Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 470 144 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 189 120 106 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 273 250 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 201 082 168 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2017 w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 259 249 zł zgodnie z tabelą Nr 3.
Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniesie 39 638 553 zł.


§ 3

Treść § 2 uchwały o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 11 962 062 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) emisji papierów wartościowych (obligacji) 11 158 956 zł;
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 803 106 zł;
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 19 803 106 zł, z następujących tytułów:
a) emisji papierów wartościowych (obligacji) 16 000 000 zł;
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 3 803 106 zł;
3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 7 841 044 zł, z następujących tytułów:
1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 6 641 044 zł;
2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 200 000 zł;
4. Ustala się jako źródła finansowania rozchodów następujące przychody:
1) emisję papierów wartościowych (obligacji) 4 841 044 zł;
2) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Powiatu w kwocie 3 000 000 zł;
zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 4

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. Plan dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2017 polegającej na:
1. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w poz. 6 Zespół Szkół w Wołominie o kwotę 13 500 zł.
2. Wykreśleniu działu 926 Kultura fizyczna rozdziału 92601 Obiekty sportowe poz. 15 Zespół Szkół w Wołominie z kwotą 13 500 zł.


§ 5

Dokonuje się zmiany:
1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2017” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
2) Tabeli nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
3) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
4) Załącznika Nr 2 pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2017” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
 • Tabela 1
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Tabela 2
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Tabela 3
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017
 • Tabela 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku
 • Załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Załącznik 2
  Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2017
 • Uzasadnienie

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 30.01.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.01.2017 r., godz. 12.14
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.02.2017 r., godz. 09.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.02.2017 r., godz. 09.44Małgorzata JeznachEdycja strony
01.02.2017 r., godz. 09.42Małgorzata JeznachEdycja strony
31.01.2017 r., godz. 12.14Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1466 razy.