Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXVIII - 288/2017

w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Rozbudowa ulicy Kościelnej, Przelotowej oraz Łącznej w Tłuszczu” realizowane przez Gminę Tłuszcz
UCHWAŁA NR XXVIII - 288/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Rozbudowa ulicy Kościelnej, Przelotowej oraz Łącznej w Tłuszczu” realizowane przez Gminę Tłuszcz


Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński udziela Gminie Tłuszcz w roku 2017 pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 760 000,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) na wykonanie zadania dotyczącego rozbudowy ulicy Kościelnej, Przelotowej oraz Łącznej w Tłuszczu.


§ 2

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej między Gminą Tłuszcz a Powiatem Wołomińskim.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 30.01.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.01.2017 r., godz. 11.00
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 31.01.2017 r., godz. 11.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.01.2017 r., godz. 11.00Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1098 razy.