Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXVIII - 286/2017

w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki
UCHWAŁA NR XXVIII - 286/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki


Na podstawie art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 198, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Powierza się Gminie Miastu Marki do realizacji zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki”.
2. Powiat Wołomiński przekaże na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 kwotę w wysokości 2 200 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych) w roku 2017 oraz kwotę w wysokości 2 506 614,35 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześć tysięcy sześćset czternaście złotych 35/100) w roku 2018 w formie dotacji celowej.
3. Szczegółowe zasady i termin przekazywania kwot na realizację zadania oraz sposób rozliczenia finansowego określi porozumienie zawarte między Gminą Marki a Powiatem Wołomińskim.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 30.01.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.01.2017 r., godz. 10.57
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 31.01.2017 r., godz. 10.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.01.2017 r., godz. 10.57Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1276 razy.