Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: „Prace związane z wycinką krzaków i karp w pasach drogowych oraz usunięcie ich z poboczy i rowów dróg powiatowych na terenach gmin Poświ

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 06.02. 2017r.
SPW. 273.17.2017.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:
„Prace związane z wycinką krzaków i karp w pasach drogowych oraz usunięcie ich z poboczy i rowów dróg powiatowych na terenach gmin Poświętne , Strachówka, Tłuszcz i Jadów. Wykonawca pozyskany materiał drzewny zagospodaruje we własnym zakresie.


Krzaki porastają fragmentami ( nie stanowią ciągłości) odcinki po kilkadziesiąt lub kilkaset mb po jednej lub dwóch stronach drogi. Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien zapoznać się w terenie z zakresem prac dokonać tzw. oględzin, lustracji. W tabeli przedstawiono Nr dróg powiatowych, wykaz całych ciągów drogowych przy których należy przeprowadzić wycinkę, usunąć karpy i uporządkować teren.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 06.02. 2017r.
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w

Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
wycinka krzaków i karp przy drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego
nie otwierać przed 06.02.2017. do godz. 13.00”
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 6, dnia 06.02.2017. o godz. 13.30,

5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 26.01.2017 r., godz. 15.35
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 26.01.2017 r., godz. 15.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.01.2017 r., godz. 15.35Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 9095 razy.