Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXV Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

17.10.2016r., godz. 13.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 września 2016r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Informacja nt. rozbudowy i modernizacji Szpitala, w tym: SOR, bloku operacyjnego, diagnostyki obrazowej, OIT, sterylizacji, patomorfologii i przychodni specjalistycznej. (druk nr 244)
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych. (druk nr 243)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. (druk nr 233)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński. (druk nr 236)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wołomińskiego do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. (druk nr 238)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę NR XVII-196/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2016 roku. (druk nr 239)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021.
(druk nr 240)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do utworzenia spółdzielni socjalnej. (druk nr 241)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 242)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026. (druk nr 235)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok. (druk nr 234)
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego” oraz nadania jej statutu. (druk nr 237)
17. Informacja właściwych podmiotów w sprawie analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do jej złożenia.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Informacje Przewodniczącego Rady.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 233
  Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 • Druk nr 234
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
 • Druk nr 234 -tabela 1
  Dochody budżetu powiatu w 2016 roku - zmiana
 • Druk nr 234 - tabela 2
  Wydatki budżetu powiatu w 2016 roku - zmiany
 • Druk nr 234 - tabela 3
  Plan wydatków majątkowych na rok 2016
 • Druk nr 234 - tabela 4
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2016
 • Druk nr 234 - załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Druk nr 235
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026
 • Druk nr 236
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
 • Druk nr 237
  Projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego” oraz nadania jej statutu
 • Druk nr 238
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wołomińskiego do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 • Druk nr 239
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę NR XVII-196/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2016 roku
 • Druk nr 240
  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021
 • Druk nr 240 - załącznik
  POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM NA LATA 2016-2021
 • Druk nr 241
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do utworzenia spółdzielni socjalnej
 • Druk nr 242
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • Druk nr 243
  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych
 • Druk nr 244
  Informacja nt. rozbudowy i modernizacji Szpitala, w tym: SOR, bloku operacyjnego, diagnostyki obrazowej, OIT, sterylizacji, patomorfologii i przychodni specjalistycznej

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 10.10.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 10.10.2016 r., godz. 15.40
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 10.10.2016 r., godz. 15.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.10.2016 r., godz. 15.41Małgorzata JeznachEdycja strony
10.10.2016 r., godz. 15.40Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2748 razy.