Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIV-195/05

w sprawie: utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
Uchwała Nr XXIV-195/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 marca 2005 r.


w sprawie: utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.


Na podstawie art. 4 ust. l pkt. 1 i art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142. poz. 1592, ze zmianami) oraz art. 5 ust. 2 pkt. 1. ust. 5a, art. 5c pkt 1, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. h i art. 58 ust. 1, 6 ustawy z dnia 7 września l991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Z dniem 1 września 2005 roku tworzy się trzyletnią ponadgimnazjalną Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy z siedzibą w Wołominie ul. Miła 22 przeznaczoną dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.
2. Z dniem 1 września 2005 r. dokonuje się naboru do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Wołominie ul. Miła 22.


§ 2

Akt założycielski szkoły stanowi załącznik nr 1 do uchwały.


§ 3

Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Wołominie nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.04.2005 r., godz. 10.52
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.04.2005 r., godz. 10.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.04.2005 r., godz. 10.52Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2110 razy.