Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIV-190/05

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2005
Uchwała Nr XXIV-190/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 marca 2005 r.


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2005

Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), porozumienia Nr INB-208/274/04 zawartego
z Gminą Zielonka w sprawie wspólnej realizacji budowy ronda, oraz decyzji Nr SR-VI/0724-93/05 i Nr SR-VI/0724-48/05 Marszałka Województwa Mazowieckiego,
Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zwiększa się dochody Powiatu o kwotę 786.822 zł.
Dział 020 Leśnictwo
Rozdział 02001 Gospodarka leśna § 2440 60.000 zł.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 0490 120.000 zł.
§ 2390 341 zł.
§ 6300 80.000 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP § 0960 4.300 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne § 2390 350 zł.
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 2390 25 zł.
Rozdział 80130 Szkoły zasadnicze § 2390 5.625 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze § 2390 12.583 zł.
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej § 2390 1.446 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne § 2390 1.197 zł.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 2708 500.955 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki Powiatu o kwotę 1.478.044 zł.
Dział 020 Leśnictwo
Rozdział 02001 Gospodarka leśna § 4300-0 60.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 4210-0 124.341 zł.
§ 6050-0 80.000 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP § 4210-0 4.300 zł.


Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne § 4010-0 28.000 zł.
§ 4210-2 350 zł.
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 4010-0 30.500 zł.
§ 4270-0 100.000 zł.
Rozdział 80123 Licea profilowane § 4010-0 51.989 zł.
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 4010-0 132.500 zł.
§ 4170-0 20.000 zł.
§ 4210-1 5.600 zł.
§ 4270-0 280.000 zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 2560-0 10.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze § 4210-0 12.583 zł.
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej § 4210-1 900 zł.
§ 4210-2 10.829 zł.
§ 6060-2 24.000 zł.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne § 4210 1.197 zł.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3248 500.955 zł.

Zmniejsza się wydatki Powiatu o kwotę 10.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność § 4300-0 10.000 zł.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 1.468.044 zł.

§ 3


Źródłem sfinansowania deficytu w wysokości 681.222 zł. będą wolne środki pozostałe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4

1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 r. dotyczący Planu zadań inwestycyjnych rocznych na 2005 r. i kończonych w roku 2005 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 r. dotyczący Nakładów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 -2007 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 r. dotyczący Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 r. dotyczący Planu na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 r. dotyczący Przychodów i wydatków środków specjalnych w 2005 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek pomocniczych Powiatu Wołomińskiego w brzmieniu określonym w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu występuje do Rady o dokonanie następujących zmian w budżecie na rok 2005:

1. zwiększenie dochodów z następujących źródeł :
1) wprowadzenie do budżetu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości 60.000 zł.,
2) wprowadzenie do budżetu kwoty opłat pobieranych z tytułu zajęcia pasa drogowego na łączną kwotę 120.000 zł.,
co wynika z ustawowego zlikwidowania środków specjalnych – pas drogowy (dział 600),
3) wprowadzenie do budżetu darowizn w kwocie 4.300 zł., przeznaczonych na zakup sztandaru dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej,
4) wprowadzenie do budżetu dotacji w kwocie 80.000 zł. z Gminy Zielonka przeznaczonej na modernizację skrzyżowania ul. Lipowej, Kolejowej, Mareckiej i Jagiellońskiej w Zielonce,
5) wprowadzenie do budżetu wpłat ze zlikwidowanych środków specjalnych (§ 2390),
 w rozdziale 60014 kwota 341 zł. (likwidacja środków specjalnych pas drogowy)
 w rozdziale 80102 kwota 350 zł. (likwidacja środków specjalnych przy Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku),
 w rozdziale 80120 kwota 25 zł. (likwidacja środków specjalnych przy II LO w Radzyminie),
 w rozdziale 80130 kwota 5.625 zł. (likwidacja środków specjalnych przy Zespole Szkół w Zielonce i ZSTZ
w Radzyminie,
 w rozdziale 85201 kwota 12.583 zł. (likwidacja środków specjalnych przy Domu Dziecka w Równem),
 w rozdziale 85202 kwota 1.446 zł. (likwidacja środków specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zielonce),
 w rozdziale 85410 kwota 1.197 zł. (likwidacja środków specjalnych przy Zespole Szkół Terenów Zieleni
w Radzyminie),
6) wprowadzenie do budżetu dotacji przeznaczonej na realizację programów stypendialnych kwota 500.955 zł. w tym:
- dla uczniów 396.000 zł.,
- dla studentów 104.955 zł.

2. zwiększenie wydatków w następujących pozycjach:
1) w dziale 020 Leśnictwo zwiększa się wydatki o kwotę 60.000 zł. przeznaczoną
na zagospodarowanie pożarzysk w Międzylesiu i Franciszkowie,
2) w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się wydatki przeznaczone na zakup materiałów drogowych kwota 124.341 zł., i na modernizację skrzyżowania w Zielonce 80.000 zł.,
3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne zwiększa się wydatki o kwotę 4.300 zł. przeznaczonej na zakup sztandaru,
4) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o łączną kwotę 643.460 zł. z przeznaczeniem na:
a) wynagrodzenia i pochodne w tym:
 w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwota 28.000 zł.,
 w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące kwota 30.500 zł.,
 w rozdziale 80123 Licea profilowane kwota 51.989 zł.,
 w rozdziale 80130 Szkoły zasadnicze kwota 132.500 zł.
b) remonty w placówkach oświatowych:
 w liceach (rozdział 80120 § 4270) 100.000 zł.,
 w szkołach zawodowych (rozdział 80130 § 4170 i 4270) 300.000 zł.
c) wpłaty środków specjalnych przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w każdej placówce,
1) w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie dotacji dla szpitala (rozdział 85111)
z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących w rozdziale 85195 – zmiana klasyfikacji zadania dofinansowanie dokształcenia średniego personelu medycznego,
2) w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się wydatki na:
 zakup samochodu osobowego dla DPS Zielonka – kwota 24.000 zł.,
 zakup materiałów w DPS Zielonka – kwota 10.829 zł. oraz DPS Radzymin – kwota 900 zł.,
3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę uzyskaną z dotacji przeznacza się na wypłacenie pomocy materialnej i stypendii dla uczniów i studentów,

3. Załączniki ulegają następującym zmianom:
1) w załączniku dotyczącym „Planu zadań inwestycyjnych rocznych na 2005 i kończonych
w roku 2005” dodaje się zadanie – Zakup samochodu dla DPS-u w Zielonce – kwota 24.000zł.,
2) w załączniku dotyczącym „Nakładów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 – 2007” zmianie ulegają w poz. 4.1 Modernizacja skrzyżowania ul. Lipowa, Kolejowa i Marecka w Zielonce, tj. koszt, łączne nakłady
i budżet w 2005 r. ustala się do kwoty 180.000 zł. (100.000 zł. z Powiatu, 80.000 zł. z Gminy Zielonka),
3) w załączniku dotyczącym „Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności” wprowadza się dwa programy dofinansowane z Funduszy Strukturalnych: Pomoc materialna uczniom w uzyskaniu świadectwa dojrzałości i pomoc materialna studentom w uzyskaniu wyższego wykształcenia,
4) w załączniku dotyczącym „Planu na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych” dodaje się pozycję „dotacja podmiotowa dla SZPZOZ na finansowanie dokształcenia średniego personelu medycznego” z kwotą 10.000 zł.,
5) w załączniku dotyczącym „Planu środków specjalnych w roku 2005” pozostają tylko te środki specjalne w których w okresie od 01 stycznia br. zbierane były należności i regulowane zobowiązania
za rok 2004 lub które ulegają likwidacji i są zobowiązane wnieść wpłatę do budżetu,
6) wprowadza się do budżetu nowy załącznik „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego w roku 2005”.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.04.2005 r., godz. 10.40
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.04.2005 r., godz. 10.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.04.2005 r., godz. 10.40Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2488 razy.