Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIV-189/05

W sprawie: dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr XXIV-189/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 marca 2005 r.


w sprawie: dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego

Na podstawie art. 18a, ust. 1, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), w związku z art. 72 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703),
- Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Ustala się wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów własnych pochodzących ze źródeł wymienionych w art. 18a, ust. 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wykaz jednostek budżetowych, źródła dochodów własnych jednostek budżetowych realizowanych na podstawie art. 18a, ust. 3 i ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz przeznaczenie tych dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Do dnia 30 czerwca 2005 r. środki specjalne mogą funkcjonować w zakresie egzekucji należności i regulowania zobowiązań środków specjalnych.
2. Z dniem 01 lipca 2005 r. nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania środków specjalnych przejmuje jednostka budżetowa przy której funkcjonowały środki specjalne, natomiast środki pieniężne podlegają odprowadzeniu do budżetu Powiatu Wołomińskiego.
3. Z dniem utworzenia rachunku dochodów własnych na mocy niniejszej uchwały ustalone na dzień jego utworzenia zobowiązania i należności oraz zgromadzone środki finansowe środków specjalnych z tytułu dochodów określonych w art. 18a, ust. 1 ustawy o finansach publicznych, stają się należnościami i zobowiązaniami oraz środkami finansowymi rachunku dochodów własnych.
4. W przypadku nieutworzenia rachunku dochodów własnych przychody i wydatki zlikwidowanych środków specjalnych stają się odpowiednio dochodami i wydatkami budżetu Powiatu Wołomińskiego.

§ 3

Wpłacie do budżetu Powiatu Wołomińskiego podlega nadwyżka dochodów własnych ustalana na dzień 31 grudnia przekraczająca 1/6 planowanych na dany rok budżetowy wydatków finansowanych z dochodów własnych uzyskanych ze źródeł określonych
w załączniku Nr 2.

§ 4

Z dniem 1 lipca 2005 tracą moc:
1. Uchwała Nr VI-38/99 Rady Powiatu Wołomińskiego z 30.03.1999 r.
w sprawie utworzenia środków specjalnych w oświatowych jednostkach budżetowych Powiatu Wołomińskiego,
2. Uchwała Nr XII-77/99 Rady Powiatu Wołomińskiego z 30.11.1999 r.
w sprawie utworzenia środków specjalnych przy Starostwie Powiatu Wołomińskiego,
3. Uchwała Nr XXVI-183/01 Rady Powiatu Wołomińskiego z 29.05.2001 r.
w sprawie utworzenia środków specjalnych w Domu Dziecka w Równem,
4. Uchwała Nr XXIX-197/01 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.09.2001 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w Domu Pomocy Społecznej
w Zielonce,
5. Uchwała Nr VI-44/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z 24.04.2003 r.
w sprawie utworzenia środków specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych
w Ostrówku,
6. Uchwała Nr XVIII-138/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31.08.2004 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w Domu Pomocy Społecznej
w Radzyminie.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Uzasadnienie:

Z dniem 01 stycznia 2005 .r weszła w życie ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703).
Z zachowaniem okresu przejściowego przestaje funkcjonować forma organizacyjno – prawna, jaką były środki specjalne, czyli środki gromadzone przez jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych ze źródeł określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Z dniem 01 stycznia 2005 r. rozpoczął się półroczny okres przejściowy funkcjonowania środków specjalnych. Począwszy od dnia 01 lipca 2005 r. nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania środków specjalnych przejmuje jednostka budżetowa przy której funkcjonowały, zgromadzone środki pieniężne podlegają odprowadzeniu do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Samorządowe jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych:
1. zgodnie z art. 18a, ust. 1 dochody uzyskane z:
 • opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,

 • spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,

 • odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd lub użytkowanie,

 • 2. dochody określone w niniejszej uchwale.
  Przeznaczenie dochodów własnych wraz z odsetkami uzyskiwane ze źródeł określonych w art. 18a, ust. 1 ustawy o finansach publicznych określił ustawodawca.
  Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustalając źródła dochodów własnych (poza wymienionymi w art. 18a, ust. 1 ustawy o finansach publicznych) określa ich przeznaczenie i wysokość wpłaty do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżki środków obrotowych ustalonej na dzień 31 grudnia.
  Niniejszą uchwalę przedstawia się na wniosek kierowników jednostek budżetowych.


  Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
  Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.04.2005 r., godz. 10.39
  Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.04.2005 r., godz. 10.39
  Rejestr zmian:
  CzasAdministratorOpis zmiany
  11.04.2005 r., godz. 10.39Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

  Strona oglądana: 2317 razy.