Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2016.
I. 1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 590 636 zł z następujących źródeł :
1) dziale 600 Transport i łączność na łączną kwotę 250 000 zł z następujących tytułów :
a) otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Tłuszcz przeznaczoną na finansowanie zadania pn. Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki , gm. Tłuszcz , kwota 100 000 zł,
b) otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Dąbrówka przeznaczoną na finansowanie zadania pn. Przebudowa ciągu drogowego Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, kwota 50 000 zł
c) otrzymanej pomocy finansowej z gminy Radzymin przeznaczonej na finansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4306 na odcinku Radzymin-Zawady, gm. Radzymin, kwota 100 000 zł,
2) w dziale 630 Turystyka na kwotę 121 047 zł - ostateczne rozliczenie projektu Wyprawa z naturą i kulturą ,
3) w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 4 035 zł – zwrot dotacji przekazanej w roku 2015 do Samorządu Mazowsza na realizację projektów EA i BW,
4) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - na kwotę 150 778 zł wzrost planowanej kwoty z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych,
5) w dziale 801 Oświata i wychowanie na łączną kwotę 64 776 zł – zwrot dotacji przekazanej w roku 2015 niepublicznym szkołom.
2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 802 961 zł – zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej.

Ogółem zmniejsza się plan dochodów o kwotę 212 325 zł.

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 554 480 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 494 480 zł w tym zwiększenie nakładów na zadania inwestycyjne :
a ) pn. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 4329W na odcinku Kury do drogi krajowej Nr 50 , kwota zwiększenia 200 000 zł,
b ) pn. Projekt i przebudowa ronda na skrzyżowaniu ulic warszawskiej i Kościuszki, gm. Tłuszcz , kwota zwiększenia 100 000 zł
c) pn. Przebudowa ciągu drogowego Kuligów- Józefów- Kowalicha- Marianów gm. Dąbrówka, kwota 50 000 zł.
d) pn. Projekt i budowa chodnika w msc Jaźwie, gm. Tłuszcz (nowe zadanie), kwota 30 000zł,
e) pn. Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 4301W relacji Stare Załubice – Arciechów , gm. Radzymin , kwota 14 480 zł,
f) pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4603 na odcinku Radzymin-Zawady, gm. Radzymin, kwota 100 000 zł.
2. w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększenie o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Radzymin (wkład własny – wniosek składany do PFRON-u)
2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 194 800 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1. w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie o 44 800 zł nakładów na zadanie inwestycyjne pn. Remont mostu w Dąbrówce,
2. w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zmniejszenie o kwotę 150 000 zł w związku z odmową dofinansowania zadania ze środków PFRON-u usuwa się zadanie pn. Wyposażenie centrum sportów osób niepełnosprawnych przy zespołach szkól specjalnych.

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 359 680 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
IV Uaktualnia się tabelę Nr 4 Przychody i rozchody w roku 2016, zwiększa się kwotę wolnych środków o 572 005 zł.
V Uaktualnia się tabelę nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2016 r., godz. 16.50
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2016 r., godz. 16.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2016 r., godz. 16.50Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 860 razy.