Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XVIII - 200/2016

w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Radzymin zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej ulicy Norwida z drogą gminną ulicą Daszyńskiego w Radzyminie
UCHWAŁA NR XVIII - 200/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Radzymin zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej ulicy Norwida z drogą gminną ulicą Daszyńskiego w Radzyminie


Na podstawie art. 12 pkt 8a, w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.) oraz art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 198) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Powierza się Miastu i Gminie Radzymin do realizacji w 2016 roku zadanie z zakresu dróg publicznych, dotyczące przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4304W ulicy Norwida z drogą gminną ulicą Daszyńskiego w Radzyminie.
2. Powiat w 2016 roku przekaże na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 kwotę w wysokości 17 325,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych) w formie dotacji celowej.
3. Szczegółowe zasady i termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, a także rozliczenia środków finansowych, określi porozumienie zawarte między Miastem i Gminą Radzymin a Powiatem Wołomińskim.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego Halina Bonecka, data: 02.05.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2016 r., godz. 16.05
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2016 r., godz. 16.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2016 r., godz. 16.28Małgorzata JeznachEdycja strony
02.05.2016 r., godz. 16.05Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1104 razy.