Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXII-183/05

w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego.
Uchwała Nr XXII-183/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 stycznia 2005 r.


w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

1. W § 18 w pkt 13 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Wołomińskiego skreśla się słowa „i Rolnictwa” tym samym pkt 13 otrzymuje brzmienie: „Wydział Ochrony Środowiska”.
2. W § 33 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Wołomińskiego rozszerza się zakres zadań Wydziału Ochrony Środowiska o:
- edukację ekologiczną,
- propagowanie działań proekologicznych,
- upowszechnianie i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju.
3. W § 34 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Wołomińskiego rozszerza się zakres zadań Wydziału Strategii i Rozwoju o:
- tworzenie sieci współpracy w zakresie innowacji pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (w poziomie regionalnym i lokalnym),
- rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji, w tym zbieranie danych i tworzenie ich baz z zakresu m.in. działań edukacyjnych i innych przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji.
4. Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatu Wołomińskiego, stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Wołomińskiego w zakresie dotyczącym Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Strategii i Rozwoju oraz Audytora Wewnętrznego otrzymuje następujące brzmienie:
„Wydział Ochrony Środowiska - WOS 9,
Wydział Strategii i Rozwoju - WSR 6,
Audytor Wewnętrzny - AWE 2.”
5. W Schemacie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego, stanowiącym załącznik Nr 1 do regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Wołomińskiego wyszczególnia się:
5.1. w ramach działalności Wydziału Ochrony Środowiska – Powiatowy Zespół ds. Edukacji Ekologicznej,
5.2. w ramach Wydziału Strategii i Rozwoju: Inkubator Innowacji Gospodarczych,
5.3. przenosi się Audytora Wewnętrznego z pionu Sekretarza do pionu Starosty.
6. W związku ze zmianami wynikającymi z ust. 3 i 4 Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatu Wołomińskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 02.02.2005 r., godz. 09.45
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 02.02.2005 r., godz. 09.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.02.2005 r., godz. 09.45Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2380 razy.