Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XVI – 179/2016

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
UCHWAŁA NR XVI-179/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 23 lutego 2016 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do Uchwały Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 633 196 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 168 408 191 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 109 882 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 181 243 833 zł.


§ 3

Treść § 2 ust. 1 i 2 uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 12 835 642 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) emisji papierów wartościowych (obligacji) 7 358 956 zł;
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 5 476 686 zł.
2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 19 476 686 zł, z następujących tytułów:
a) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 12 000 000,00 zł;
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 7 476 686 zł”zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wyodrębnia się w planie dochody i wydatki budżetu powiatu:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 5

Dokonuje się zmiany:
1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2016” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3
do niniejszej uchwały;
2) Tabeli nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku ” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 4
do niniejszej uchwały;
3) Tabeli Nr 7 pn.: „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”
do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;
4) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
 • Tabela 1
  Dochody budżetu powiatu w 2016 roku - zmiana
 • Tabela 2
  Wydatki budżetu powiatu w 2016 roku - zmiany
 • Tabela 3
  Plan wydatków majątkowych na rok 2016
 • Tabela 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku
 • Tabela 5
  Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku
 • Załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Uzasadnienie

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego Halina Bonecka, data: 25.02.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.02.2016 r., godz. 12.50
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.02.2016 r., godz. 14.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.02.2016 r., godz. 14.19Małgorzata JeznachEdycja strony
25.02.2016 r., godz. 14.16Małgorzata JeznachEdycja strony
25.02.2016 r., godz. 14.16Małgorzata JeznachEdycja strony
25.02.2016 r., godz. 14.11Małgorzata JeznachEdycja strony
25.02.2016 r., godz. 12.50Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1298 razy.