Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XVI - 167/2016

w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych
UCHWAŁA NR XVI - 167/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych


Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 12 ust. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445, z późn.zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński powierza Miastu Zielonka zadanie publiczne z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych mające na celu prowadzenie w Klubie „Muminki” zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo oraz umożliwienie tym osobom korzystania z tych zajęć.


§ 2

Na zadanie wymienione w § 1 Powiat Wołomiński przekaże Miastu Zielonka w 2016 roku środki finansowe w wysokości 11 000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) w formie dotacji celowej.


§ 3

Szczegółowe zasady powierzenia zadania określonego w § 1 i przekazania środków, o których mowa w § 2 oraz zasady ich rozliczania określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Miastem Zielonka.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Jerzy Mikulski, data: 24.02.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.02.2016 r., godz. 12.29
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.02.2016 r., godz. 12.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.02.2016 r., godz. 12.29Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1051 razy.