Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zanim napiszemy petycję

Zgodnie z ustawą o petycjach petycję składa się pisemnie – w formie listu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=25602.)

Petycja powinna zawierać:
• oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, należy w niej wskazać oznaczenie (imię i nazwisko albo nazwę) każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
• wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji; w wypadku petycji zbiorowych, np. grupy osób lub organizacji, należy wskazać miejsce zamieszkania albo siedzibę każdego z tych podmiotów;
• oznaczenie adresata petycji;
• wskazanie przedmiotu petycji;
• w wypadku składania petycji w interesie podmiotu trzeciego petycja musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu; taką petycję można wnieść wyłącznie za zgodą podmiotu trzeciego, złożoną w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej; zgoda jest dołączana do petycji; podmiot, w którego interesie petycja jest składana, może wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję swojego imienia i nazwiska albo nazwy.

Należy pamiętać o obowiązku podpisania petycji składanej w formie pisemnej przez wnoszącego petycję. Jeżeli petycji nie wnosi osoba fizyczna lub wnosi ją grupa podmiotów, wówczas petycja musi być podpisana przez osobę reprezentującą podmiot ją wnoszący. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Powinna także zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;
Składający petycję może wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję swojego imienia i nazwiska/nazwy lub imienia i nazwiska/nazwy reprezentowanego podmiotu/podmiotów.

W wypadku petycji składanej do Starostwa Powiatowego w Wołominie administratorem danych osobowych podanych w petycji – zgodnie z wymaganiami art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych – jest Starostwo Powiatowe w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3. Wnoszący petycję ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania (w Starostwie Powiatowym w Wołominie). Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rozpatrywania petycji i w celach ewidencyjnych. Obowiązek podania danych wynika z ustawy o petycjach. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom na zasadach określonych w art. 6 ustawy o petycjach.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 11.01.2016 r., godz. 10.18
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 14.01.2016 r., godz. 09.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.01.2016 r., godz. 09.31NieznanyEdycja strony
14.01.2016 r., godz. 09.31NieznanyEdycja strony
14.01.2016 r., godz. 09.17NieznanyUsunięcie powiązania strony z plikiem
14.01.2016 r., godz. 09.17NieznanyEdycja strony
11.01.2016 r., godz. 10.22NieznanyPowiązanie strony z plikiem
11.01.2016 r., godz. 10.18NieznanyEdycja strony
11.01.2016 r., godz. 10.18NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 8592 razy.