Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu występuje do Rady Powiatu o zatwierdzenie wykazu i planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015. Proponowany ostateczny termin realizacji finansowej zadań majątkowych upływa w dniu 30.06.2016 r.

I. Zadania majątkowe:

1. Zadanie pn. Budowa drogi Strachówka-Osęka- Ruda, gm. Strachówka kwota 44 511 zł zawarta umowa Nr 032.115.2015 z dnia 19.03.2015 r. z firmą PC-PROJEKT Paweł Ciechanowicz, Warszawa ul. Zielone Zacisze 1 lok. 341. Opóźnienie w wykonaniu projektu spowodowane jest wydłużającym się okresem pozyskania dokumentacji geodezyjnej (wniosek złożony w dniu 23.03.2015 r., konieczne uzupełnienie zgłoszenia prac geodezyjnych) oraz wydłużającą się procedurą pozyskania mapy do celów projektowych z uwagi na fakt rozbieżności w przebiegu granic działek, obrębów i granicy powiatu oraz czasową niedostępność materiałów niezbędnych do opracowań. /wypożyczenie/.

2. Zadanie pn. Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów-Leśniakowizna-Majdan kwota 156 395 zł zawarta umowa Nr 032.198.2015 z dnia 29.04.2015 r. z firmą Szydłowski Piotr, Biuro Projektów Drogowych „TMP PROJEKT” Biała Podlaska ul. Dziedzickiego 32. Opóźnienie wynikło z powodu wydłużającej się procedury wydania warunków technicznych w sprawie zrzutu wód opadowych do rzeki Czarna Struga oraz procedury ustalenia właścicieli rowów melioracyjnych.

3. Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodników w ul. Dworkowej w Kobyłce kwota 24 364 zł zawarta umowa Nr 032.327.2015 z dn. 27.07.2015 r. z firmą Szydłowski Piotr, Biuro Projektów Drogowych „TMP PROJEKT” Biała Podlaska ul. Dziedzickiego 32. Z uwagi na termin podpisania umowy nie jest możliwe pozyskanie decyzji o realizację inwestycji drogowej (ZRID) w zadanym terminie umowy. Trwa procedura pozyskania uzgodnień, opinii i decyzji w tym uzgodnienie styku opracowania z projektowaną trasą S8 (otrzymano w dniu 27.10.2015 r.).

4. Zadanie pn. Projekt budowy chodnika ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku od cmentarza do ronda w Majdanie, gm. Wołomin kwota 41 205 zł zawarta umowa Nr 032.197.2015 z dnia 29.04.2015 r. z firmą Szydłowski Piotr, Biuro Projektów Drogowych „TMP PROJEKT” Biała Podlaska ul. Dziedzickiego 32. Opóźnienie wynika z długotrwałego uzyskiwania warunków i uzgodnień przebudowy kabla średniego napięcia w rejonie skrzyżowania z ul. Gryczaną, którego właścicielem jest firma prywatna (wniosek o warunki złożony w dniu 15.07.2015 r.). Przedmiotowe uzgodnienie uzyskano w dniu 03.10.2015 r. Dodatkowo po otrzymaniu warunków technicznych z Orange Polska S.A. okazało się ze projektowane odwodnienie koliduje z kablem magistralnym światłowodowym spowodowało to konieczność wykonania zmian projektowych
w sposobie odwodnienia drogi. Jednostka projektowa w pierwszej połowie grudnia złoży wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej ZRID. Przy zachowaniu terminów administracyjnych decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zostanie wydana w I kwartale 2016 r.

5. Zadanie pn. Projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu kwota 48 665 zł zawarta umowa Nr 032.155.2015 z dnia 31.03.2015 r.
z firmą Szydłowski Piotr, Biuro Projektów Drogowych „TMP PROJEKT” Biała Podlaska ul. Dziedzickiego 32. Opóźnienie wynika z powodu wydłużającej się procedury wydania warunków technicznych od PGE Dystrybucja S.A. (wniosek złożony w dn. 19.07.2015 r.) do dnia 13.11.2015 r. brak wydania warunków oraz wydaniem przez PKP S.A. warunków technicznych określających możliwość oraz sposób przebudowy drogi na odcinku kolejowym (wniosek złożony w dn. 09.06.2015 r. oraz powtórny wniosek z dnia 26.08.2015 r.) do dnia 13.11.2015r. brak wydania warunków.

6. Zadanie pn. Budowa chodnika (etap I) w ul. Szkolnej w Słupnie gm. Radzymin kwota 28 797 zł zawarta umowa Nr 032.497.2015 z dnia 10.10.2014 r. z firmą Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o. Warszawa, ul. Dywizjonu 303 127/77. Wydłużenie terminu spowodowane zostało odwołaniem od decyzji pozwolenia wodnoprawnego wydanej przez Starostę Legionowskiego. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego stała się ostateczne na mocy decyzji Dyrektora RZGW z dnia 12.10.2015 r. Co umożliwiło w dniu 23.10.2015 r. złożenie wniosku o realizację inwestycji drogowej (ZIRD) do Starosty Wołomińskiego. Termin realizacji umowy należy przedłużyć o czas niezbędny na uzyskanie decyzji ZRID. (Procedura administracyjna trwa do 90 dni).

7. Zadanie pn. Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8 kwota 11 070 zł zawarta umowa Nr 032.361.2013 z dnia 09.07.2013 r. z firmą Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o. Warszawa, ul. Dywizjonu 303 127/77. Trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej wydawanej przez Burmistrza Wołomina, na wniosek złożony przez Projektanta w dn. 08.02.2014 r. Obecnie sprawa jest w NSA po rozstrzygnięciu przez SKO i WSA. Do czasu zakończenia postępowania brak jest możliwości kontynuowania zadania.

8. Zadanie pn. Projekt przebudowy mostu drogowego na rzece Rządzy w Turze, gm. Poświętne kwota 11 316 zł zawarta umowa Nr 032.156.2015 z dnia 31.03.2015 r. z firma „FASYS MOSTY Sp. z o.o. Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 139a/3. Granice nieruchomości na terenie wsi Turze nie zostały utrwalone w terenie. Dla potrzeb opracowania map podziałowych niezbędne było ponowne uzgodnienie przebiegu granic i przystąpienie do przygotowania podziału nieruchomości. W miesiącu grudniu zostanie złożony wniosek ZRID. Przy zachowaniu terminów administracyjnych decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zostanie wydana w I kwartale 2016 r.

9. Zadanie pn. Projekt ronda w m. Postoliska, gm. Tłuszcz kwota 33 116 zł zawarta umowa Nr 032.247.2015 z dnia 29.05.2015 r. z firmą Grażyna Bożena Urban PROJ-BUD Firma Projektowo Budowlana Wołomin, ul. Kresowa 18. Prace projektowe prowadzone są bez zbędnej zwłoki, projektant czekał na uzgodnienia. W chwili obecnej dokumentacja jest na ukończeniu. W dniu 11 grudnia 2015 r. zostanie złożony wniosek ZRID.

10. Zadanie pn. Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4351W na odcinku Zabraniec-granica powiatu wołomińskiego kwota 76 875 zł zawarta umowa Nr 032.211.2015 z dnia 05.05.2015 r. z firmą Pracownia Projektowa „JULTREX” Tłuszcz, ul. Długa 61. Z uwagi na trwające prace dotyczące aktualizacji ewidencji gruntów na obszarze planowanej inwestycji, nie ma możliwości opracowania map do celów projektowych. Planowany termin zakończenia prac geodezyjnych do 31 grudnia bieżącego roku.

11. Zadanie pn. Projekt chodnika w miejscowości Nowy Kraszew, gm. Klembów kwota 14 070 zł zawarta umowa Nr 032.195.2015 z dnia 29.04.2015 r. z firmą z firmą Szydłowski Piotr, Biuro Projektów Drogowych „TMP PROJEKT” Biała Podlaska ul. Dziedzickiego 32. Przedłużające się procedury uzyskania uzgodnienia projektu chodnika z Polską Spółką Gazownictwa (wniosek złożono w dniu 14.10.2015 r.).

12. Dotacja celowa dla Gminy Marki na finansowanie zadania Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w ul. Sosnowej i Tadeusza Kościuszki na odcinku od drogi Krajowej Nr 8 do granic miasta Marki kwota 100 000 zł porozumienie Nr 031.83.215 z dnia 28.10.2015 r.

II. Zadania bieżące:

1. Zadania pn. „Opracowania projektów z zakresu ochrony środowiska” kwota 15 900 zł dotyczy raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego za lata 2013-2014, programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023, aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wołomińskiego do roku 2032, prognoz oddziaływania na środowisko. Umowa Nr 032.159.2015 z dnia 13.04.2015 r. na wykonanie w/w opracowań zawarta z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, ul. Rakowiecka 4. Opóźnienie wynika z przedłużającej się procedury uzyskania opinii o Programie Ochrony Środowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W-wie. Zakładany termin uzyskania opinii do 31 grudnia 2015 r.

2. Opracowanie strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 r. umowa Nr 032.236.2015 z dnia 22.05.2015 r. na opracowanie strategii z firmą Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jedności Narodowej 45B. Przedłużony termin uzgodnień zapisów strategii z Radą Powiatu.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.12.2015 r., godz. 10.35
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.12.2015 r., godz. 10.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.12.2015 r., godz. 10.35Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1451 razy.