Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XIII - 150/2015

zmieniająca Uchwałę Nr VII-75/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania
UCHWAŁA NR XIII-150/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 25 listopada 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr VII-75/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w powiązaniu z art. 229 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr VII-75/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015 w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ( t. j. Dz. U z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) gromadzących dochody na wydzielonym rachunku:
1) Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku;
2) Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie;
3) Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach;
4) Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie;
5) Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie;
6) Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce;
7) Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu;
8) Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie;
9) Zespół Szkół w Wołominie.”


§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

1. Uchwała podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 26.11.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.11.2015 r., godz. 13.39
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.11.2015 r., godz. 13.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.11.2015 r., godz. 13.41Małgorzata JeznachEdycja strony
27.11.2015 r., godz. 13.39Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1107 razy.