Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XIII - 143/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni dachu budynku głównego Szpitala Powiatowego w Wołominie
UCHWAŁA NR XIII - 143/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni dachu budynku głównego Szpitala Powiatowego w Wołominie


Na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn.zm.) w związku z § 4 ust. 2 Uchwały Nr XV-146/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych stanowiących własność, będących w użytkowaniu lub użytkowaniu wieczystym Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na wynajem na okres 5 lat 65 m2 powierzchni dachu budynku głównego Szpitala Powiatowego w Wołominie z przeznaczeniem na umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej dla firmy P4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000217207.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Wołominie.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 26.11.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.11.2015 r., godz. 13.05
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.11.2015 r., godz. 13.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.11.2015 r., godz. 13.05Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1135 razy.