Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XII - 127/2015

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego projektem ASI
UCHWAŁA NR XII - 127/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego projektem ASI


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie i realizację przez Powiat Wołomiński projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego dalej Projektem ASI.
2. Projekt realizowany będzie w ramach projektu konkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
3. Projekt realizowany będzie w partnerstwie zawiązanym na podstawie umowy nr 209/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, pełniącym funkcję Partnera Wiodącego Projektu
a Powiatem Wołomińskim, która zostanie podpisana po podjęciu niniejszej uchwały.
4. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2020 roku.
5. Szacunkowy całkowity koszt realizacji Projektu ASI wynosi 98 262 303,00 zł, przy czym minimalny wkład własny wynosić będzie 20% tj. 19 652 461,00 zł, przy założeniu następującego podziału wkładu własnego:
1) 5 082 461,00 zł – wkład własny Województwa Mazowieckiego
2) 14 570 000,00 zł – wkład własny powiatów i gmin biorących udział w projekcie, w tym 292 493,27 zł – wkład własny Powiatu Wołomińskiego.


§ 2

1. Wyraża się zgodę na wpłatę zaliczki przez Powiat Wołomiński na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego kwot stanowiących jego wkład własny w Projekcie ASI w następujących transzach:
1) w roku 2016 – 58 498,67 zł;
2) w roku 2017 - 116 997,30 zł;
3) w roku 2018 – 116 997,30 zł.
2. Ostateczna wysokość wkładu własnego Powiatu Wołomińskiego w poszczególnych latach trwania Projektu ASI zostanie określona po wydaniu decyzji o dofinansowaniu Projektu ASI.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 26.10.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 09.39
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 09.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.10.2015 r., godz. 09.39Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1607 razy.