Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XII - 126/2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Radzymin
UCHWAŁA NR XII - 126/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Radzymin


Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Powiat Wołomiński udziela Gminie Radzymin w roku 2015 pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 6 150,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych zero groszy) na wykonanie zadania rozgraniczenia nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne 156/1 i 156/2 obręb 0021 Stare Załubice gmina Radzymin.
2. Środki finansowe na udzielenie pomocy finansowej zabezpiecza się w dziale 710 rozdział 71014.


§ 2

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej między Gminą Radzymin oraz Powiatem Wołomińskim.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 26.10.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 09.15
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 09.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.10.2015 r., godz. 09.15Małgorzata JeznachEdycja strony
27.10.2015 r., godz. 09.15Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1560 razy.