Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik

Uzasadnienie
Komisja rewizyjna rozpatrzyła skargę na posiedzeniu w dniu 16.07.2015 roku zapoznając się z dostarczoną dokumentacją:
1. Kopia skargi przesłanej drogą mailowa przez Pana W. S.
2. Kopia uchwały Rady nr VII-83/2015 z dnia 28.05.2015 ws. Skargi P. W. S.
3. Pismo (mail) z dnia 16.06.2015 P. W. S. ws. Rozpoznania pozostałej części skargi z dnia 18.03.2015
4. Pismo Wojewody Mazowieckiego 19.06.2015 ws. Ponowienia skargi i jej rozpatrzenia przez Radę Powiatu Wołomińskiego

Ustalono iż,
Skarga z dnia 18.03.2015 została przekazana członkom komisji rewizyjnej w całości, a zarzut o jej „okrojenie” pojawiający się w piśmie z dnia 16.06.2015 jest bezpodstawny.

W odniesieniu do wskazanych przez skarżącego zarzutów, w piśmie z dnia 16.06.2015 w sprawie rozpoznania pozostałej części skargi z dnia 18.03.2015, członkowie komisji, po ponownym przeanalizowaniu treści skargi stwierdzają, że przedstawione w nim dowody i argumenty dotyczące:
1. Działania na materialną i wizerunkowa szkodę starostwa wołomińskiego (przegrane sprawy sądowe i związane z tym koszty, podważanie zaufania do władzy publicznej)
2. Naruszanie praworządności i niewykonywania należytego obowiązków (nieudzielnie informacji publicznej, łamanie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, potwierdzone szeregiem prawomocnych wyroków WSA w Warszawie)
3. Naruszenie zasad etyki urzędniczej i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa w zakresie przestrzegania zasad praworządności, służebności wobec społeczności lokalnej i racjonalnego gospodarowania mieniem starostwa nie są sformułowane precyzyjnie. Należy je traktować jako ogólnikową i subiektywną opinię wnioskodawcy dotycząca pracy Starosty i podległych mu pracowników, nie zaś rzetelny materiał, który można poddać analizie.
Stosowne wyjaśnienia Starosty dot. w/w skargi zostały już wcześniej przedstawione Komisji na posiedzeniu w dniu 30.03.2015.
W związku z powyższym Członkowie Komisji, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie opowiedzieli się za uznaniem skargi na Starostę Powiatu Wołomińskiego, Pana Kazimierza Rakowskiego, jako bezzasadnej.

Ponadto, Komisja Rewizyjna zauważa, iż mimo, że nie jest obligatoryjne, to na pewno jest w dobrym zwyczaju prawidłowe wskazywanie nazwy organu/instytucji, do której składane jest stosowne pismo/wniosek. Mylenie Rady Powiatu Wołomińskiego z „Radą Gminy”, przez osoby poruszające się w tematyce i procedurach obowiązujących w jednostkach samorządu terytorialnego, mające znaczną liczbę wygranych spraw przeciwko organom administracji publicznej jest niepokojące i może być, w przyszłości niewłaściwie interpretowane, przez organy rozpatrujące dane sprawy, jako bezmyślne powielanie skarg i wniosków.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.09.2015 r., godz. 11.56
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.09.2015 r., godz. 11.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.09.2015 r., godz. 11.56Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 907 razy.