Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2015.
I. 1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 447 153 zł z następujących źródeł :
1.W dziale 630 Turystyka - zwiększenie o kwotę 1 308 zł kwoty dotacji na realizację projektu Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej- końcowe rozliczenie projektu ( paragraf 2008 ).
2.W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 441 845 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej wynikającego ze wzrostu liczby uczniów ( paragraf 2920 )
3. W dziale 710 Działalność usługowa zwiększenie o kwotę 4 000 zł dotacja z budżetu Państwa przeznaczona na zakup komputera w PINB ( paragraf 6410 ).

2. Plan dochodów budżetu Powiatu zmniejsza się o kwotę 45 078 zł z następujących źródeł :
1. W dziale 600 Transport i łączność - zmniejszenie o kwotę 28 084 zł kwoty dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na remont przepustów w msc Łosie gm. Radzymin, msc. Cygów gm. Poświętne i Szewnica gm. Jadów – zmniejszenie w wyniku rozstrzygniętych przetargów (paragraf 2460).
2. W dziale 630 Turystyka - zmniejszenie o kwotę 16 994 zł kwoty dotacji na realizację projektu Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej - końcowe rozliczenie projektu ( paragraf 6208).

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 402 075 zł

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2 490 045 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 65 000 zł budżetu przeznaczonego na udzielenie dotacji spółkom wodnym ( paragraf 2830)
2. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi powiatowe - kwota 955 000 zł w tym:
a. kwota 5 000 zł przeznaczona na finansowanie remontu przepustu w msc Myszadła zadanie dwuletnie (paragraf 6050),
b. kwota 950 000 zł przeznaczona na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla potrzeb WID – zakup ciągnika siodłowego i rozściełacza (paragraf 6060 ),
3.w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71015 Nadzór budowalny zwiększenie o kwotę 4 000 zł nowe zadanie inwestycyjne- Zakupy inwestycyjne w PINB – zakup komputera,
4.w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 924 200 zł przeznaczoną na zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. Zakup nieruchomości dla celów szkolnictwa specjalnego i budowa szkoły specjalnej w Radzyminie, w ramach zadania planowany jest zakup nieruchomości, uporządkowanie terenu i prace projektowe (paragraf 6050 ).
5.w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 100 000 zł przeznaczoną na finansowanie dotacji celowej na inwestycje dla Szpitala Powiatowego - modernizacja oddziału dziecięcego (paragraf 6220),
6.w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 441 845 zł dotacji podmiotowej
7.dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce (paragraf 2540).

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 76 954 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1.w dziale 630 Turystyka zmniejszenie nakładów inwestycyjnych o kwotę 15 688 zł nakładów na zadanie pn. Zakup i montaż 4-ch wiat w ramach projektu Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej - końcowe rozliczenie projektu (paragraf 6058)
2.w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 61 266 zł w tym :
a) Zmniejszenie o kwotę 37 500 zł planu dotacji na zadanie realizowane przez Gminę Tłuszcz (paragraf 2310)
b) zmniejszenie o kwotę 23 766 zł nakładów na zadanie pn. Zakup namiotu przenośnego ( paragraf 6060)
Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 413 091 zł.

III. Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2015 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale oraz rozszerza się nazwę zadania Zakup nieruchomości dla celów szkolnictwa specjalnego dodając i budowa szkoły specjalnej w Radzyminie.

IV. Uaktualnia się tabelę Nr 4 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. i wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale ( zwiększenie wolnych środków o kwotę 2 011 016 zł ).

V. Uaktualnia się tabelę Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale oraz dokonane uchwałami Zarządu.

VI. Uaktualnia się tabelę Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

VII. Uaktualnia się załącznik nr 1 Dotacje udzielane w roku 2015 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.09.2015 r., godz. 10.56
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.09.2015 r., godz. 10.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.09.2015 r., godz. 10.56Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1179 razy.