Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XX-165/04

w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów i studentów.
Uchwała Nr XX-165/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 9 listopada 2004 r.


w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów i studentów.

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

§ 2 uchwały Nr XVIII-139/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31.05.2004 r. otrzymuje brzmienie:
Ustala się regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Wołomiński oraz Miasto Marki w roku szkolnym 2004/2005 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2

W regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów zameldowanych na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku akademickim 2004/2005 – stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII-139/04 Rady powiatu Wołomińskiego z dnia 31.08.2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1 a w brzmieniu:
Stypendium nie mogą otrzymać studenci:
a) którym przyznano na rok szkolny 2004/2005 stypendium socjalne z innego źródła,
b) którzy w dniu podpisywania umowy przekazywania stypendium w roku akademickim 2004/2005 mają ukończone 25 lat życia.

2. W § 3 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
Komisja ma prawo poprosić studenta o złożenie dodatkowego wyjaśnienia dotyczącego trudnej sytuacji materialnej jego rodziny.

3. W § 4 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
Umowa, o której mowa w ust. 6 może być zawarta po udokumentowaniu przez studenta braku okoliczności określonych w § 3 ust. 1a.

4. W załączniku nr 3, o którym mowa w § 4 ust. 5 dopisuje się zdanie:
Jednocześnie proszę w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dostarczenie zaświadczenia z uczelni, że nie otrzymuje Pan/Pani stypendium socjalnego w roku akademickim 2004/2004.

5. W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Stypendium wypłacane jest maksymalnie w 10 ratach i proporcjonalnie średnio 200 zł.
w skali miesiąca.§ 3

W regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Wołomiński w roku szkolnym 2004/2005 stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały
Nr XVII-139/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31.08.2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:
Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Wołomiński oraz Miasto Marki w roku szkolnym 2004/2005, na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

2. Wstęp do regulaminu otrzymuje brzmienie:
Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Wołomiński oraz Miasto Marki w roku szkolnym 2004/2005, na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

3. w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„szkoła” – szkołę ponadgimnazjalną kończącą się maturą prowadzoną lub dotowaną przez Powiat Wołomiński oraz Miasto Marki z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

4. W § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
W posiedzeniach Komisji uczestniczy odpowiednio przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołomińskiego lub przedstawiciel Burmistrza Marek oraz może uczestniczyć odpowiednio przedstawiciel Rady Powiatu Wołomińskiego lub Rady Miasta Marki.

5. W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Stypendium wypłacane jest maksymalnie w 10 ratach i proporcjonalnie średnio 150 zł. w skali miesiąca.§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi powiatu Wołomińskiego.§ 5

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędu Województwa Mazowieckiego.§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 17.11.2004 r., godz. 14.37
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 17.11.2004 r., godz. 14.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2004 r., godz. 14.37Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1980 razy.