Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XX-162/04

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uchwała Nr XX-162/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 9 listopada 2004 r.


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na finansowanie zadania - „Likwidacja w trybie nadzwyczajnym zagrożenia środowiska powstałego w wyniku nieprawidłowego przechowywania odpadów i substancji niebezpiecznych”.


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 48 i 49 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Zaciągniętą pożyczkę przeznacza się na sfinansowanie zadania - „Likwidacja w trybie nadzwyczajnym zagrożenia środowiska powstałego w wyniku nieprawidłowego przechowywania odpadów i substancji niebezpiecznych”.


§ 2

Prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco.


§ 3

Ustala się roczną karencję w spłacie pożyczki licząc od daty postawienia przez WFOŚiGW środków do dyspozycji Powiatu.


§ 4

1. Pożyczka zostanie spłacona do końca 2014 r.
2. Spłata zaciągniętej pożyczki nastąpi ze środków budżetu Powiatu z pozycji udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2005 – 2014.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie:

W związku z otrzymaną promesą z WFOŚiGW Zarząd Powiatu występuje do Rady Powiatu Wołomińskiego o wyrażenie zgody na zaciągnięcie długoterminowej nie oprocentowanej pożyczki w Funduszu.

Pożyczka przeznaczona byłaby na likwidację w trybie nadzwyczajnym zagrożenia środowiska powstałego w wyniku nieprawidłowego przechowywania odpadów i substancji niebezpiecznych (wykonanie zastępcze) powstałego w gminie Tłuszcz przy ul. Zaściankowej.

I etap zadania obejmuje wydobycie i unieszkodliwienie odpadów. Finansowany byłby ze środków Powiatu oraz Gminy Tłuszcz.

Powiat wystąpi na drogę sądową przeciw sprawcy zagrożenia – firmie POLMO POLAND celem uzyskania środków na spłatę w/w pożyczki.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 17.11.2004 r., godz. 14.32
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 17.11.2004 r., godz. 14.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2004 r., godz. 14.32Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1997 razy.