Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XX-161/04

w sprawie: zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003-2006.
Uchwała Nr XX-161/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 9 listopada 2004 r.w sprawie: zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003 - 2006

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym w części dotyczącej roku 2004 w następujących zadaniach:
1. Rozbudowa Strażnicy PSP - ustala się planowane nakłady na kwotę 787.000 zł.
2. Modernizacja ogrzewania budynków Zespołu Szkół Terenów Zieleni – ustala się planowane środki z budżetu do kwoty 635.000 zł. z jednoczesnym zmniejszeniem środków do pozyskania.
3. Zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ - ustala się planowane środki z budżetu na kwotę 797.085 zł. z jednoczesnym zmniejszeniem środków do pozyskania.§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX-152/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie:

Proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wynikają z wprowadzenia do budżetu pozyskanych środków zewnętrznych:
1. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie wysokości pozycji środków z budżetu w roku 2004 o kwotę 15.000 zł przeznaczonych na poprawę stanu bezpieczeństwa - utworzenie Powiatowego Stanowiska Kierowania (źródło finansowania dotacja z gmin Strachówka i Marki),
2. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 312.000 zł. środków
z budżetu przeznaczonych na finansowanie zadania – Modernizacja ogrzewania budynków Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie (źródło finansowania dotacja z WFOŚiGW),
3. w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 225.000 zł przeznaczoną
na zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ (źródło finansowania dotacja z gminy Wołomin).

Podstrony:
  • Załącznik nr1
    Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2003-2006.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 17.11.2004 r., godz. 14.29
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 17.11.2004 r., godz. 14.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2004 r., godz. 14.29Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2093 razy.