Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VII - 77/2015

zmieniająca Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
Uchwała Nr VII - 77/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 maja 2015r.

zmieniająca Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)- Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 964 321 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 155 890 661 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 251 048 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 158 965 720 zł.


§ 3

Treść § 2 ust. 1 i 2 uchwały o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 075 059 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 783 332 zł
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 2 291 727 zł.
2.Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 9 791 727 zł, z następujących tytułów:
c) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 000 000 zł
d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 4 291 727 zł.
e) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 1 500 000 zł”
zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 4

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2015” polegającej na dodaniu następujących pozycji:
1) w dziale 801 w rozdziale 80120 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie z kwotą dochodów i wydatków w wysokości 4 000 zł,
2) w dziale 801 w rozdziale 80130 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie z kwotą dochodów i wydatków w wysokości 3 530 zł,
3) w dziale 801 w rozdziale 80130 Zespół Szkół w Wołominie z kwotą dochodów i wydatków w wysokości 28 550 zł.


§ 5

Wyodrębnia się w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu
„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 6

Dokonuje się zmiany:
1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2015” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
2) Tabeli nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku ” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
3) Tabeli nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.
4) Tabeli nr 6 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.
5) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w §1
w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
6) Załącznika Nr 2 pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2015” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 02.06.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2015 r., godz. 10.56
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2015 r., godz. 10.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2015 r., godz. 10.59Małgorzata JeznachEdycja strony
03.06.2015 r., godz. 10.58Małgorzata JeznachEdycja strony
03.06.2015 r., godz. 10.57Małgorzata JeznachEdycja strony
03.06.2015 r., godz. 10.56Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1802 razy.