Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VII - 75/2015

w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
Uchwała Nr VII - 75/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 229 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U z 2015 poz. 332 ) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

1. Ustala się wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) gromadzących dochody na wydzielonym rachunku :
1) Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku,
2) Zespół Szkół Specjalnych im Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie,
3) Zespół Szkół Specjalnych im Marii Konopnickiej w Markach,
4) Zespół Szkół Ogólnokształcących im Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie,
5) Zespół Szkół Terenów Zieleni im inż. Cz. Nowaka w Radzyminie ,
6) Zespół Szkół im Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce,
7) Zespół Szkól im Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu,
8) Zespół Szkół Ekonomicznych im Stanisława Staszica w Wołominie ,
9) Zespól Szkół w Wołominie .

2. Ustala się wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność w formie instytucjonalnej pieczy zastępczej określoną w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 332 ) gromadzących dochody na wydzielonym rachunku pochodzące ze źródeł określonych w § 2 pkt. 1, 2 i 3 uchwały.
1) Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie,
2) Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Załubicach,
3) Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie,
4) Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach.
3. Dochody zebrane przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w formie instytucjonalnej pieczy zastępczej przeznacza się cele określone w § 3 ust. 1
pkt. 1, 2, 5, 6, 7.”


§ 2

Jednostki budżetowe, o których mowa w § 1, gromadzą na wydzielonym rachunku dochody uzyskiwane z tytułu:
1) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
2) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki oraz innych wpływów związanych z ubezpieczeniami ,
3) odsetek od środków gromadzonych na wydzielonym rachunku,
4) opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
5) świadczonych usług kserograficznych,
6) wpływów ze sprzedaży wyrobów , produktów i usług wykonywanych przez młodzież w ramach praktycznej nauki zawodu,
7) organizowanych aukcji, zbiórek, festynów, konferencji, imprez o charakterze publicznym,
8) opłat związanych z wyżywieniem i zakwaterowaniem uczniów,
9) wpływów za organizację kursów i szkoleń,
10) nagród i wyróżnień otrzymywanych za udział w konkursach, projektach, festiwalach oraz różnego rodzaju imprezach.
11) wpłat ze sprzedaży surowców wtórnych,
12) wpływów z najmu :
a/ sal lekcyjnych , sal gimnastycznych i boisk szkolnych ( w czasie wolnym od zajęć programowych ) oraz innych pomieszczeń w budynkach jednostek z wyłączeniem mieszkań służbowych,
b/ urządzeń i sprzętu będącego w posiadaniu szkoły,
c/ścian zewnętrznych budynków i ogrodzeń na reklamy,
d/ powierzchni pod automaty.


§ 3

1. Dochody uzyskane ze źródeł, o których mowa w § 2 wraz z odsetkami przeznacza się na:
1) cele wskazane przez darczyńców,
2) pokrycie kosztów związanych z odtworzeniem utraconego lub uszkodzonego mienia,
3) finansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów, o których mowa w § 2,
4) zakup nagród rzeczowych dla uczniów,
5) zakup pomocy dydaktycznych , naukowych , książek.
6) zakupy inwestycyjne niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego,
7) wydatki remontowe i wydatki na konserwację sprzętu,
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
9) podatek od nieruchomości ( od powierzchni wynajmowanej na działalność gospodarczą ),
10) wydatki związane z obsługą bankową rachunku.
2. Dochody nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń .
3. Wydatki finansowane dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku mogą być dokonywane tylko do wysokości zgromadzonych kwot, w ramach zatwierdzonego uchwała budżetową limitu wydatków.
4. Środki finansowe pozostające na rachunku dochodów na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Powiatu Wołomińskiego
do dnia 5 stycznia następnego roku.


§ 4

1. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej w zakresie wydzielonego rachunku dochodów w roku budżetowym jest plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych.
2. Kierownicy jednostek sporządzają i przedstawiają Zarządowi Powiatu projekty planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych wraz z objaśnieniami w terminie umożliwiającym ich ujęcie w projekcie uchwały budżetowej.
3. Kierownicy jednostek wskazanych w § 1 uchwały sporządzają i przedstawiają Zarządowi Powiatu projekty planów dochodów i wydatków nimi finansowanych wraz z objaśnieniami w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
4. Kierownicy jednostek sporządzają materiały planistyczne w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem przyjętych kwot.
5. Kierownicy jednostek wskazanych w § 1 uchwały na podstawie informacji Zarządu Powiatu o przyjętych w projekcie uchwały budżetowej kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych łącznie z projektami planów finansowych jednostki budżetowej opracowują projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej , w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji , nie później niż do 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
6. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych podlegają weryfikacji przez Zarząd Powiatu.
7. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych doprowadzone do zgodności z projektem uchwały budżetowej stanowią podstawę gospodarki finansowej w okresie od 1 stycznia roku budżetowego do dnia opracowania planu finansowego na podstawie informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających z uchwały budżetowej.
8. Kierownicy jednostek budżetowych, o których mowa w § 1, na podstawie informacji Zarządu Powiatu o przyjętych w uchwale budżetowej kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych opracowują plany finansowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji .
9. Plany finansowe dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku zatwierdza Zarząd Powiatu.
10. Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu kierownik jednostki o której mowa w § 1 uchwały może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych , polegających na przeniesieniach limitów wydatków bieżących w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej , w ramach kwot określonych uchwałą budżetową.
11. Zmiany inne niż wymienione w ust 10 wymagają podjęcia uchwały przez Radę Powiatu.


§ 5

Z dniem wejścia w życie uchwały tracą moc :
1) Uchwała Nr XLVII-354/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2010 w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu, trybu sporządzenia i dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych,
2) Uchwała Nr XV-142/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII-354/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2010 w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu, trybu sporządzenia i dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych,
3) Uchwała Nr XXXII-356/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2013 zmieniająca Uchwałę Nr XLVII-354/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2010 w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia
oraz sposobu, trybu sporządzenia i dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych,
4) Uchwała Nr XXXII-375/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2013 zmieniająca Uchwałę Nr XLVII-354/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2010 w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu, trybu sporządzenia i dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych,
5) Uchwała Nr XLII-475/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 maja 2014 zmieniająca Uchwałę Nr XLVII-354/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2010 w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu, trybu sporządzenia i dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych.
6) Uchwała Nr IV-30/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2015 w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu, trybu sporządzenia i dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych.


§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

1.Uchwała podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem z wyjątkiem § 2 pkt 12 , który wchodzi w życie z dniem 1 września 2015.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 02.06.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2015 r., godz. 10.39
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2015 r., godz. 10.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2015 r., godz. 10.39Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2025 razy.